A k'hngih nak a kyün k'hngüp ng'neng

Petru lah Andrew a chü lo goi among
A Tuh-bäih k’cha-phlì ng’phlän lo hleih géit khäm vai-ah kia lo khai,” nami ci màn ci-ah kä kia ci ang? Géit khäm vai-ah, a tuh-bäih mät hngin zop ci cuh, teng tu vä. 36 M’Sí phú ci lah géit khäm ci goi, a-ät-ah ani zèi tu vai-ah, géit khäm ci nawh ng’khéng la neh a k’cùm-ah ghinnák vai-ah a vui pai gùi cuh, khäm ci. 37 A i-ah kia hleih ci ung m’sí phú ci tumat, khäm ci cuh, tumat ci htí màn-ah, k’chü cuh asin ung càng zop ci. 38 Nangmí nawh kä nami bi nami khäm vai-ah, ka ning tüi gùi ci. A hei gùi nawh bi u chü-tah ami ng’khéngnák ung nami päng tu ci.”
39 “Ka kia màn gùi phùng, piéin ci” ci neh k’hngumí nawh a ngak-ah phäh-ah, pigò ung-kah Samaritan k’chàng gùi a k’dá nawh Báwi cuh, zùm ci gùi. 40 Cun-ah kia hleih Samaritan k’chàng gùi, ani-ah gok lo u nehtah acu-àh a om tu cang vai-ah, cho ci gùi. Báwi phih a cun-ung k’hngüp goi om tu ci. 41 A k’chü ’kio a phäh-ah, a k’dá nawh zùm ci gùi. 42 K’Hngumí-àm piéin u neh, “Tuh-bäih nang-ah piéin-ah phäh-ah kami zùm ci-ah kä kia ci. Kami mät nawh ng’zák tu mät u neh ani cuh, khaw m’dek k’phión k’càng ci-ah kia ci, ci neh kami hmat ci.”

Add new comment

16 + 3 =