A k'phli nak a kyün hloi

A ng’tüi püi gé-ah m’dah ci-ah k’chàng.
Jesu, a hteh zah ung a ng’tüi ge-am m’dah ci-ah k’chàng tumat hnguh ci. 2 A-hlu-läk gùi nawh, “Báwi aw, a u ung kat om hleih, sin m’dah ci ang? A mät ang? Kä cun ung a nú pá ang?” ci neh ng’si ci gùi. 3 Jesu nawh a m’sàng bà gùi cuh, “A mät-ah kat-a phäh-ah kä kia ci. A nú pá-ah phih kä kia ci. Ani ung Khãnpùghí-ah bi gùi m’dáng vai-ah phäh-ah kia ci.
4 Hngüp zah ung na tüi lo ’ci-ah bi ka bi vai-ah kia ci. A u nawh bi kä bi èinnák hnging-ah mü gok lo khai. 5 Khaw m’dek k’khãn-ah ka om zah púm ung khaw m’dek k’khãng-ah ka kia ci.”
6 Cun-ah piéin nehtah m’dek ung m’sa neh m’sì awn ng’nài m’hlum nehtah a mik cuh, ng’nài awn hlup neh 7 ani àm, “Hteit neh Silom (tüih-ci hlü-ah kia ci.) tui k’büm ung m’si-ä,” ci ci. Hteit neh m’si nehtah m’dèi neh lo bà ci.
8 Im ng’phèi gùi lah, a ng’zòih hnguh tu man ci gùi nawh, “Ngoh neh ng’zòi man ci cà, sin-ah kä kia ci ang?” ci ci gùi. 9 A hei gùi nawh, “Ani néi-ä,” ci u neh a m’sah nawh, “Kä kia khai. Ani awn täng ci néi,”ci ci gùi. A mät nawh, “Kei néi,” ci ci. 10 Cun-ah kia hleih ani àm, “A i ho k’chà-ah a ning m’dei bà hlak?” ci neh ng’si ci gùi. 11 Ani nawh, “Jesu ng’mingnak ci nawh, ng’nài piàng neh, ka mik hlup nehtah, ‘Silom tui k’büm-ah hteit neh m’si-ä’, ci hleih m’si neh ka hnguh bà ci,” ci neh ngamí àm piéin ci. 12 Ngamí nawh, “Ani ahòi ang?” ci ci gùi. “Kä ka hmat ci,” a ci bà.
13 Cun kon-ah, a m’dah te cuh Pharisee gùi-ah tüì ci gùi. 14 Jesu nawh, ng’nài m’hlum neh a mik-ùi a m’deinák hlak k’hngüp cuh, kíün k’hngüp-ah kia ci. 15 Pharisee gùi nawh, “A i-ho k’chà-ah na m’dèi bà ci ang?” ci neh ng’si bà mä u hleih ani nawh, “Ka mik, ng’nài awn hlup hleih m’si ang-tah, ka m’dèi bà ci,” ci neh ngamí àm piéin ci. 16 Cun kon-ah, Pharisee gùi ung a m’sah nawh, “Kíün-k’hngüp ung bi kä hloi ci-ah, sin-ah k’chàng cuh Khãnpùghí ung-kah, kä kia ci,” ci ci gùi. A m’sah läí nawh, “k’chàng om ’kà nawh, sin-ah cäi vai gùi, i-ah bi hnging khai ang?” ci ci gùi. Ami mät, ami ng’ngaih ng’pài ci. 17 Ngami nawh, “Na mik a ning m’dei bà hlak-ah a màwng cuh, a i na piéin ci ang?” ci neh m’dah te ci cuh, ng’si u hleih, “Ce ng’sä-ah kia ci,” ci bà ci.
18 Judeu gùi läí nawh, ani m’dah te nehtah a m’dei bà cuh a nú pá kä k’chü pha phùng ung kä zùm ci gùi. 19 Ami ng’si goi cuh, “A m’dah gé-ah nani htánák nani ci cuh, sin mâ-ah? Cun-ah a kia-ung a i-ah kia chü-tah m’dèi lo bà ci ang?” 20 A nú pá goi nawh, “Sin cuh kani htá-ah a kia lah a m’dah-ah a om lo tu cuh kani hmat ci. 21 Cun tu pang-ah phih, a i-ho k’chà-ah a m’dei lo cuh, kä kani hmat ci. A u nawh a mik a m’dei bà hlak phih kä kani hmat ci. A mät ng’si vä. Ng’Vái lo pi ci. A mät-ah a màwng a mät nawh piéin hlä,” ci neh m’sàng bà gùi ci goi. 22 Judeu gùi ani kiüh nák-awn, cun-ah piéin ci goi. A i-ah kia hleih ci ung Báwi cuh Christù-ah kia ci, ci neh tumat kù nawh a piéin ung ani cuh, cã-gat-ung-kah, k’täm vai ci neh Judeu gùi nawh nì na pi ci gùi. 23 Cun-ah kia hleih a nú pá goi nawh, “Ng’vái pi ci. A mät ng’si vä,” ani ci-ah kia ci.
24 Cun-ah kia hleih Judeu gùi nawh, amik m’dah te ci cuh, chü bà mä neh, “Khãnpùghí m’tam-ä. Ani cuh, k’chàng om ’kà-ah a kia kami hmat ci,” ci ci gùi. 25 Ani nawh a m’sàng bà gùi cuh, “Ani, k’chàng om ’kà-ah a kia läí kä ka hmat ci. Kamik m’dah te ci. Tuh-bäih ka m’dèi lo bà bäng ka hmat ci,” ci ci. 26 Ngamí nawh phih, “Ani nawh i ang a ci. A i-ah ci neh ang a ning m’dei bà hlak?” ci ci gùi. 27 M’Sàng bà gùi neh, “Ka ning m’thein tu gùi pi. Kä nami ng’zák ci. A i nami ng’zák bà hlü ci cuh; a k’chàng gùi-ah nami kia tu hlü ci ma-ah?” ci ci. 28 Cun-ah kia hleih plah u neh ami piéin cuh, “Nang néi a ning k’chàng-ah na kia ci. Keimi cuh Moses-ah k’chàng-ah kami kia ci. 29 Khãnpùghí nawh Moses a ng’htà püi kami hmat ci. Sin a hòi-a kah a lo kä kami hmat ci.” 30 Cun-ah k’chàng nawh a m’sàng bà gùi cuh, “Cäi vai-ä. Kamik-ùi na m’dei hlak láng hleih a u-ah a kia, nangmí nawh kä nami hmat cuh 31 Khãnpùghí nawh k’chàng om-’kà kä ng’ngài ci cuh, mi hmat ci. Khãnpùghí htìng-lìng koh na neh, a ng’zák hlü bi ci läí, ng’ngài ci. 32 Cáü tün neh a m’dah gé-ah ng’tüi lo tu ci cuh u nawh a m’dei bà hlak, kä ng’zák man. 33 Ani cuh, Khãnpùghí ung ka-ah, kä kia vai hlü ung a i phih kä ci hnging khai hlü.” 34 Ngamí nawh phih piéin bà u neh, “Na ng’tüi lo gé àm, kat htá ghóng-ah na kia ci nawh mâ, nà m’thei gùi kõ?” ci na neh a k’pùng-ah k’täm ci gùi.
35 A k’pùng-ah ami k’täm-ah a màwng, Jesu nawh a ng’zák kon-ah, hnguh neh “k’Chàng-a htá cuh, na zùm ci ang?” ci neh ng’si ’ci. 36 Ani nawh phih, “Báwi aw, ka zùm vai-ah ani cuh, a u ang?” ci tu bà ci. 37 Jesu nawh, “Ani cuh, na hnguh pi ci. Tuh-bäih nani ng’htà ci cuh, ani néi,” ci hleih 38 Ani nawh, “Báwi aw, ka zùm ci,” ci nehtah ng’bóp neh Báwi cuh, sùm chuk ci. 39 Jesu nawh phih, “Kä hnguh ci nawh a hnguhnák vai, hnguh ci nawh kä hnguh èinnák bà vai-ah, m’cha m’làng vai neh sin-ah khaw m’dek k’khãn-ah ka lo pi ci,” ci neh piéin ci. 40 Báwi awn om tu ät ci-ah,Phrisee m’sah nawh, ng’za u neh, “Keimí mä, kami m’dah ci ma-ah”ci neh Báwi àm piéin ci gùi. 41 “Nami mik-ùi a m’dah vai hlü ung nangmí ung kat kä om khai hlü. Kami hnguh ci, ci neh tuh-bäih nami piéin ci-ah kia neh nangmí ung kat om ci,” ci neh ngamí àm piéin bà ci.

Add new comment

5 + 13 =