A k'thum nak kyün hloi k'hngüp

Jesu lah Samaritan k’hngumí.
4 Samaria hlùn neh hteit ci. 5 Jacob nawh a htá Joseph-àm apéit-ah m’dek-ah pèi-ah, Sichar pigò om ci. 6 Cun zah-ah, Jacob-ah tui-to om ci. Jesu k’bóng neh tui-to pèi-zah ngoh ci. Cun zah cuh, k’hngüp ng’lung-ah kia ci. 7 Samaritan k’hngumí tumat tui thãn khai-ah lo ci. Jesu nawh, “Tui na tu tú-ä,” a ci. ( 8 A-hlu-läk gùi cuh èi vai k’hleih vai neh pigò zung-ah hteit zah ci gùi.) 9 Cun-ah Samaritan k’hngumí nawh, “Nang Judeu k’chàng-ah kia láng neh kei Samaritan-ah, áwk vai, i-ah na nà san?” ci ci. 10 Jesu nawh a m’sàng bà cuh “Khãnpùghí-ah ng’kháinák lah, tui ning sàng ci cuh, na hmat vai hlü-ung nang nawh na sàng khai hlü. Ani nawh hngùn tui ning pe khai hlü,” ci neh piéin bà ci.
11 K’Hngumí nawh piéin neh, “Báwi-aw, na thãnnák vai, ùm phih kä na säm ci. Tui-to phih thúk ci. Cun-ah kia hleih hngùn tui a hòi-kah, na gah khai-ang? 12 Nang cuh, Jacob-a tah na bä tu bà ci-ang? Ani nawh sin-ah tui-to na pe gùi ci. A mät nawh phih, sin-ung-kah aw-neh, a htá gùi, a boi-me gùi ni phih, sin-ah tui vah awk ci gùi,” ci ci. 13 Jesu nawh m’sàng bà neh a piéin cuh, “Sin-ah tui áwk ci phùng ghã bà khai; A péit vai-ah tui awk ci phùng tah kä ghã bà khai. 14 A péit vai-ah tui läí cuh, ani-ung a k’cùm-ah ghinnák vai-ah, hngùn tui-ah päk khai,” ci neh piéin ci.
15 K’Hngumí nawh phih, “Báwi-aw, tui kä ka ghã-èin bà vai lah, tui si-zàh-ah kä ka thãn-èin bà vai ah, cun-ah tui na pe tu-ä,” ci ci. 16 Jesu nawh ani-àm piéin neh, “Hteit neh na cèi va chü bà neh lo bà-ä,” ci ci.17 K’Hngumí nawh m’sàng bà neh a piéin cuh, “Ka cèi kä om ci,” ci ci. Jesu nawh, “Ka cèi kä om ci,” na ci cuh, na càng ci. 18 K’Hmà na cèinák püi. Tuh-bäih na om püi phih, na cèi-ah kä kia ci. A k’càng na piéin ci. 19 K’Hngumí nawh, “Báwi-aw, nang, ce ng’sä-ah na kia ka sím ci. 20 Kami pùghí pá gùi nawh sin-ah khaw m’htung-ah ’khãn-ah khàw m’kiüi man ci gùi. Nangmí läí nawh Jerusalem-ah m’ghu-tha vai-ah kia ci, nami ci man ci,” ci ci. 21 Jesu nawh, “K’Hngumí-aw, zùm-ä. Sin-ah khaw m’htung-a phih kä kia ci. Jerusa-lem-a phih kä kia-èin ci-ung, Pá cuh, nami sùm chuknák vai-ah kia lo pi ci. 22 Kä nami ma-àm, nami voih ci. Keimí nawh kami hmat-àm, kami taih ci. Phiónnák cuh Judeu k’chàng ung-kah lo ci. 23 Cun-tu pang-a phih, a k’càng-ah sùm-chuk ci gùi nawh Pá cuh m’lung m’chà lah hting-ling càngnák-awn, sùm-chuk vai-a tu-bäih kia lo pi ci. A cun-ah sùm-chuk ci gùi cuh Pá nawh ng’za hlü ci. 24 Khãn-pùghí cuh ng’mùi m’chà-ah kia ci. Ani, sùm-chuk ci nawh phih, a m’lung m’chà lah hting-ling càngnák-awn, a sùm chuk vai-ah kia ci,” ci neh piéin ci.
25 K’Hngumí nawh, “Christù ci-ah Messiah lo ci cuh, ka hmat ci. Cun-ah kia hleih ani a lo-ung, avan na m’thei lo gùi khai,” ci neh Báwi-àm piéin ci. 26 Jesu nawh, “Ning ng’htà püi ci cuh, ani néi,” ci neh piéin ci. 27 A Cun zah-ung, a-hlu-läk gùi gok lo bà ci gùi; k’hngumí-awn ng’htà ni hleih cäi ci gùi. A i-ang na ng’si, a i-ang ani-awn nani piéin,” ci neh a u nawh phih kä ng’si ci. 28 K’Hngumí phih a tui k’hlüng k’hmoh-èin ghüt neh pigò-ah hteit bà neh k’chàng gùi-àm a piéin cuh, 29 “Ka kia man phùng, na piéin pe ci-ah k’chàng, teng lo tu vä. Ani Christù hmán mä?” 30 Ngami cuh pigò-a kah, lut lo neh Báwi-ah lo ci gùi.
31 Cun zah ung a-hlu-läk gùi nawh, “Báwi aw, i htá bo-tah èi-ä,” ci ci gùi. 32 Báwi nawh, “Kä nami hmat tu-ah ei, ka èi vai om ci,” ci neh piéin ci. 33 Cun-ah kia hleih a-hlu-läk gùi nawh, “A u kù nawh boh, a ei vai thak lo pi hmán hleih mä?” ci neh piéin tu kiu ci gùi. 34 Jesu nawh ngamí àm a piéin lo cuh, “Kei na tüì lo ci-ah ng’zák hlü bi neh, bi ka phlèh péit cuh, ka ei vai-ah kia ci. 35 “A Tuh-bäih k’cha-phlì ng’phlän lo hleih géit khäm vai-ah kia lo khai,” nami ci màn ci-ah kä kia ci ang? Géit khäm vai-ah, a tuh-bäih mät hngin zop ci cuh, teng tu vä. 36 M’Sí phú ci lah géit khäm ci goi, a-ät-ah ani zèi tu vai-ah, géit khäm ci nawh ng’khéng la neh a k’cùm-ah ghinnák vai-ah a vui pai gùi cuh, khäm ci. 37 A i-ah kia hleih ci ung m’sí phú ci tumat, khäm ci cuh, tumat ci htí màn-ah, k’chü cuh asin ung càng zop ci. 38 Nangmí nawh kä nami bi nami khäm vai-ah, ka ning tüi gùi ci. A hei gùi nawh bi u chü-tah ami ng’khéngnák ung nami päng tu ci.”
39 “Ka kia màn gùi phùng, piéin ci” ci neh k’hngumí nawh a ngak-ah phäh-ah, pigò ung-kah Samaritan k’chàng gùi a k’dá nawh Báwi cuh, zùm ci gùi. 40 Cun-ah kia hleih Samaritan k’chàng gùi, ani-ah gok lo u nehtah acu-àh a om tu cang vai-ah, cho ci gùi. Báwi phih a cun-ung k’hngüp goi om tu ci. 41 A k’chü ’kio a phäh-ah, a k’dá nawh zùm ci gùi. 42 K’Hngumí-àm piéin u neh, “Tuh-bäih nang-ah piéin-ah phäh-ah kami zùm ci-ah kä kia ci. Kami mät nawh ng’zák tu mät u neh ani cuh, khaw m’dek k’phión k’càng ci-ah kia ci, ci neh kami hmat ci.”

Ng’Vái k’chàng-ah htá m’gái bà ci.
43 K’Hngüp goi ng’phlän hleih a cun-ung-kah, pong neh Galilee khàw ah hteit ci. 44 A i-ah kia hleih ci ung, “Ce ng’sä cuh a mät-ah omnák ung a i-ah kä hlui ci gùi,” ci-ah, Jesu mät nawh piéin te ci. 45 Galilee khàw-ah gok lo hleih Jerusalem-ah a bi te phùng hnguh tu te ci-ah Galilee k’chàng gùi nawh, Báwi cuh, dàw ci gùi. Jerusalem-ah paschal ung hteit tu te ci gùi-ah kia ci.

Add new comment

2 + 2 =