Kyün hloi a k'hma nak

Jesu-ah khàw k’hngüp gok lo ci.
20 Paschal ung sùm-chuk vai neh lo ci gùi ung Greek pa-khúi ung-kah gùi phih lo tu ci gùi. 21 Cun gùi nawh, Galilee khàw, Bethsaida k’chàng, Philip k’et u neh, “Báwi aw, Jesu kami hnguh tu hlü ci,” ci ci gùi. 22 Philip nawh hteit neh Andrew àm piéin ci. Andrew nawh phih, Philip khah püi neh Jesu àm m’thein ci goi. 23 Jesu nawh a m’sàng bà goi cuh “k’Chàng-ah Htá abä thángnák vai chin lo pi ci. 24 Kei nawh a k’càng-ah ka piéin cuh, m’dek-ung ng’kiak ci-ah, htàng-m’guh hum cuh kä dí-ung, a cu hum-ät bäng-ah kia ci. A dí-ung, vui-pài neh a k’dá-ah vui-pài tui-tak lo khai. 25 A mät-ah hngùn ng’vángnák ci-ah k’chàng nawh, a hngùn m’chüh khai. Sin-ah khaw m’dek ’khãn-ah om zah ung a mät-ah hngùn kä ng’váng-èinnák ci nawh, a ng’sün-ah ghin püi khai. 26 Na ng’hlohnák khai nawh a na läk vai, ka omnák-ah ani phih om tu khai. Kei na ng’hlohnák ci läí, Ka Pá nawh m’tam khai.
27 Tuh-bäih ka m’lung cäi ng’ä ci. A i ka piéin vai mä? Pá aw, tuh-bäih ka mànák vai, sih na k’hlèh tu-ä. Cun tu pang-ah phih, asin ka mànák khai gùih-ah ka lo pi ci. 28 Pá aw, na ng’ming cuh, tài-mah-ä. A cu vai àm, “Ka tài-mah kung ci. Ka tài-mah bà hlak mä khai,” ci neh Khãnmòpí-a kah k’áw lo ci. 29 Ng’Düí neh ng’za tu ci-ah k’chàng bum gùi nawh, “Khàw ng’hngum ci,” ci ci gùi. A m’sah nawh, “Khãnhtapup tumat nawh, ng’htà püi ci,” ci ci gùi. 30 Jesu nawh m’sàng bà gùi neh a piéin cuh, “Cun-ah k’áw cuh kei-ah phäh-ah kä kia ci. Nangmí-a phäh-ah lo ci,” 31 Tuh-bäih sin-ah khaw m’dek cuh m’cha m’làngnák gah ci. Tuh-bäih sin-ah khaw m’dek mãng phih, k’täm vai-ah kia lo khai. 32 Kei phih, sin-ah khaw k’dek ung-kah ka ng’chan lo-ung, k’chàng gùi avan ka mät lam-ah ka kaih gùi zop khai,” ci ci. 33 Cun-ah a piéin cuh a i-ah a sih vai lam a piéin-ah kia ci. 34 K’Chàng gùi nawh phih, “Christù cuh k’täì neh om

Add new comment

3 + 0 =