Mangpa k'thum ah poi hngüp

Hngu-hmat k’chàng gùi nawh Báwi Jesu ami khawih hngah lonák.
Herod Sangpùghang a hang mãng zah-ung, Judea khàw, Bethlèhem-ung, Jesu a om lo tu kon-ah hngilolam-ahkah lo u neh Hnguh-Hmat k’chàng a m’sah gùi cuh, Jerusalem-ah gok lo u neh 2 “Tuh-bäih om lo tu ci-ah Judea k’chàng gùi-ah Sàng-pùghang cuh, hoi ang a om?” ci-neh ng’si ci gùi. A i-ah kia hleih ci ung keimi cuh hngilo lam-ah a àihli hnguh lo u nehtah ani sum-chuk tu vai neh kami lo ci” ci ci gùi. 3 A cun-ah màwng cuh Sangpùghang Herod nawh ng’zák lo tu neh a mät lah Jerusalem k’om avan ng’ä-cäi ci gùi. 4 Herod nawh k’tài-gü k’túng gùi lah chü m’cäi k’süm gùi k’bum gùi zop nehtah Christù a hoi om lo tu khai-ah a kia cuh, ng’si gùi ci. 5 Ngami nawh phih, “Judea khàw Bethlèhem-ah kia khai. A i-ah kia hleih ci ung Khãnpùghí-ah k’ce ng’sä-ah guknák-ung, 6 Judea khàw-ah om cã nang Bethlèhem, Judea pa-k’khui gùi-ung, a k’zopí-ah kä na kia ci. Kei-ah Israel k’chàng gùi khawng-màng khai cuh, nang-ung-kah om lo tu khai néi, ci-ah a om cuh, m’thein tu ci gùi. 7 Cun kon-ah, Herod nawh Hnguh-hmat k’chàng gùi cuh, düp-ah chü hlak gùi neh àihli a ng’dáng lonák te-ah chin ng’si gùi nehtah 8 “Hteit neh a k’hmóhtá cuh, a ng’cha ng’làng-ah ng’si tu cang vä. Nami hnguh lo kon-ah kei phih hteit neh ani ka sum-chuk tu vai-ah phäh-ah na m’thein lo tu bà vä” ci neh m’cäì gùi neh Bethlèhem lam-ah tüì gùi ci. 9 Ngami nawh phih, Sàngpùghãng-ah piéin ng’ngài u neh ng’düi lo bà u chü-tah 10 Hngilolam-ah ami hnguh te-ah àihli cuh, ami mà-ah hteit neh a k’hmó-ah omnák-ah k’khãn-ah gok nehtah ng’düm ci. Àihli hnguh lo bà u neh a ng’htéi-ah zèi tu ci gùi. 11 A cun kon-ah im k’kiàwng-ah lut u neh a nú Maria-awn a kong ät-ah, a k’hmó cuh, hnguh lo u neh ghùi ni, k’chüt ng’ùi ni lah mirrha tui ng’ùi-awn khawih hngah ci gùi. 12 Cun kon-ah, Herod-ah kä mi hteh èin bà vai-ah, ami ng’mãng-am Khãnpùghí nawh m’cäi gùi hleih lam hei-ung ami khàw-ah hteit bà ci gùi.

Add new comment

18 + 2 =