A m'ku leih chüih nak hngüp ung ng'thu k'ni

Ca-pit lo ng’vat ci gùi awn m’tu m’täng ci.
(Mk-12:1-12; Lk- 20:9-19)
33 A hei m’tu m’tängnák cuh, ng’ngài vä. Im-mah tumat nawh ca-pit géit neh ng’vòng ci. Ca-pit-tui hluinák phih piàng ci. ng’Käüng co nehtah ng’vat ci gùi-àm, ’khah gùi ghüt neh k’hláng lam-ah hteit ci. 34 ng’Theih lo ghep ghep hleih a phàn-ah k’chàng gùi tüih gùi neh a ng’theih ami lák vai-ah ci ci. 35 Ca-pit lo bi ci gùi nawh a tüih gùi cuh, pha-u neh tumat that ci gùi. Tumat ami-ngáwn. Tumat lung-awn vòi ci gùi. 36 Cun kon-ah, a zan-nä kah-a tah dá tu bà ci-ah a k’chàng gùi tüi bà mä hleih ngamí nawh a cun bä-ah ci bà gùi ci gùi. 37 A k’hngú k’bäih ah, “Ka htá cuntah kiüh-à tu khai gùi,” ci neh a mät-ah htá tüih gùi ci. 38 Ca-pit lo bi ci gùi nawh a htá a gok lo hnguh lo u neh, “Sin cuh Pa khawh kanák khai-ah k’chàng-ah mo, lo vä, ani mi ngáwn kò. Ani kavai hlü, mihmí mi gah khai,” ci neh nìnák u nehtah 39 ani pha u neh ca-pit lo ng’nói-ah ngáwn ci gùi. 40 Cun-ah kia hleih ca-pit lo-mah a lo bà ung cun-ah ca-pit lo k’bi gùi cuh, i-ah ci gùi khai ang?” ci hleih 41 “Se-kak ci gùi cuh, m’oh neh m’sih gùi khai. A ng’theih zah ung a ng’theih pe khai lah a hei ca-pit lo k’bi gùi-àm a mät-ah ca-pit lo ’khah gùi khai,” ci neh piéin ci gùi. 42 Jesu nawh phih ngami àm a piéin lo cuh, “K’Píu co ci gùi nawh ami nawng-ah lung cuh, a k'túngpí-ah m’düih-ah lung-ah kia lo ci. Cun cuh, Khãnpùghí nawh a ci ah kia ci. Cäi-cat vai-ah kia ci,” ci cuh, m’cäinák ung kä nami ng’zák tu man ci ang?
43 Cun-ah kia hleih nangmi àm ka piéin cuh, Khãnmòpí ghunkhàw cuh, nangmi-ung-kah la-bà neh ghunkhàw-ah ng’theih k’theih khai ni gùi àm péit lo vai. 44 Cun-ah lung-’khãn-ah ng’kiak ci phung cuh, hnget khai. Lung nawh a kiák phih m’gòi pión zop khai,” ci ci.

Add new comment

1 + 11 =