Nu Maria Khanmopi ah ami khai püi ah poi

Maria, Elizabeth-ah hteit ci.
39 Cun zah ung Maria cuh, ng’düí lo neh khaw m’htung-ah om ci-ah, Juda pigò-ah k’seng neh hteit nehtah, 40 Zechariah-ah im-ah lut neh Elizabeth cuh, hnguh ng’hmat püi ci. 41 Maria nawh cun-ah hnguh ng’hmatnák cuh Elizabeth nawh a ng’zák vai am, a käü ’kiong-ah om ci-ah, a k’hmó cuh, hngün hleih ani cuh Muh-Htí awn bé neh “Hngumi gùi ung nang nawh a k’ni pí na gah ci, na htá nawh phih, a k’ni pí gah tu ci. 42 Ka Báwi-ah nú, kei-ah a lo-ah ng’khainák cuh a i-ah phäh-ah ka gah ci ang? 43 kei a na hnguh ng’hmatnák-ah k’chü k’áw ka ng’zák vai àm, ka käü ’kiong-ah a k’hmó cuh zèi tu neh hngün ci. 44 Zùm ci-ah hngumi cuh, bä ci. A i-ah kia hleih ci ung cun-ah k’hngu-mí ung Khãn-pùghí nawh a piéin-ah k’chü m’khá cuh, bé ci.
Maria-ah m’hlüng m’tai nák ng’äi.
45 Cun kon-ah, Maria nawh phih, “Kei-ah hngùn m’lung nawh Khãnpùghí cuh, m’tam ci. 46 Kei na k’phión ci-ah Bawi ah ng’ming awn kei ah m’cha zèi-kiài ci. 47 I ah kia hleih ci ung a mät-ah phàn-ah k’hngumi ah m’nemnák cuh hnguh ci. Ngói püi-ah k’chàng van nawh kei-am ‘Bä ci’ ci lo khai gùi. 48 M’Zung-awn bé ci -ah Khãnpùghí nawh kei kavai a k’ni k’hma piang ci, a ng’ming bä ci. 49 A m’geinnák phih, ani kiüh à ci-ah k’chàng ng’sawn púm-ung, a k’cùm a ng’täih-ah gok khai néi ci neh piéin ci. 50 A k’tha gui awn, a bänák m’dáng ci. Ami m’lùng m’däm ci gùi cuh m’dí gùi ci. 51 Bä ci gùi cuh k’cha gùi neh ghoi-hngám ci gùi cuh m’hlüng m’tai gùi ci.
52 Cói cãm ci gùi cuh, a k’ní awn m’bei gùi ci. Ng’Büh ng’mãng ci gùi cuh, ami züng-ah tüi bà gùi ci. 53 A mät-ah k’chü k’hngànák cuh süm bà neh a phàn Israel cuh gung bà ci. 54 Mi pùghí pá gùi àm, a m’thei m’cäi gùi ghüt ah ng’gui-ah 55 Abraham-ung lèng neh a ng’sàwn gùi púm-ung, a k’cùm-ah a piéin man bä bä-ah kia ci.”
56 Maria phih, Elizabeth awn ’cha k’thùm vai om tu nehtah a im-ah hteit bà ci.

Add new comment

2 + 0 =