Nu Maria noh Bawi Jesu ah a shan lo htük

Bawi Jesu noh a htük pi ah Aa am'dang
Cun zah-ung, Galilee khaw Cãna pigò, htá lák nák-ung, Jesu-ah Nú om tu te ci. 2 Jesu mät cuh a-hlu-läk gùi mah-ah htá láknák-ah ami béit tu gùi. 3 Ca-pit-tui maih lo hleih a Nú nawh Jesu-àm, “Ami ca-pit tui maih ci,” ci neh m’thein tu ci. 4 Jesu nawh phih, k’hngumí-aw, kei nawh i-kiäm ka ci tu thei vai-ang? Ka tot lo bi-loh tu vai kä kia pha ci,” ci neh m’sàng bà ci. 5 A nú nawh täk-phàn k’chàng gùi-àm, “A ning phàn gùi phùng nami bi vai,” ci neh a piéin. 6 A cun-ung, Judeu k’chàng gùi nawh ami ng’sinák man-ah, tui tâng goi-k’thùm hti lut ci-ah m’é k’hlüng k’chuk a cu zah-ah ami k’hmoh te. 7 Täk-phàn k’chàng gùi-àm, Jesu nawh, “Ng’É k’hlüng gùi-ung, tui bé hti khai-ah than vä,” ci neh m’cäi gùi hleih k’hlüng k’pèi-awn ng’mäí khai-ah, than zop ci gùi. 8 Cun kon-ah, ngamí-àm, Jesu nawh, “Cutah cúm neh, zù k’cùng-àm thak vä,” ci neh m’cäi gùi hleih thak ci gùi. 9 Zù k’cùng ci nawh phih, Ca-pit tui-ah ng’lat lo ci-ah tui cuh m’dep süm nehtah a i-ung-kah sin-ah ca-pit tui-ah a kia cuh ani nawh kä hmat tu te ci. Cúm ci-ah täk-phàn k’chàng gùi läí nawh hmat te ci gùi. 10 K’Chu-mah ci cuh, chü neh, “A u nawh phih, ca-pit a hlü cuh, cùng neh ami sài-hlìm lo kon läí-ah, a k’tai cùng man ci. Nang läí nawh ca-pit tui a hlü na htin te ci-ah kia ci,” ci neh a piéin. 11 Galilee khaw, Cãna pigò-ung, Jesu nawh asin-ah a bi cuh cäinák vai-ah màwng, a k’htük bäih-ah kia ci. Cun-ah cäinák vai-ah màwng m’dáng lo hleih a-hlu-läk gùi nawh phih, zùm lo ci gùi. 12 Cun kon-ah, Báwi cuh a Nú ni, a Nàü ni, a-hlu-läk gùi mah-zah Cãrphànaum-ah hteit ci gùi.

Add new comment

9 + 7 =