The parable of the wheat and weed

M’Ghó-awn m’tu m’tängnák.
24 Ngamí nawh ami hmat vai ah a hei m’tu-m’tängnák a piéin cuh, Khãnmòpí khàw cuh m’sí-m’cáng a k’ní a lái-ah phú ci-ah k’chàng awn täng ci. 25 K’Chàng gùi ami ih zah ung agà lo nehtah m’ghó m’sí Kiung-lái ung phú ghüt ci. 26 Ng’Lih lo neh vui pài lo hleih, m’ghó phih ng’dáng lo tu ci. 27 A phàn gùi cuh, im-mah ah hteit u nehtah “Báwi aw, m’sí-m’cáng a k’ní, lái-ah na phú ci ah kä kia ci ang? Cun-ah a kia ung m’gho-gùi mä a hòi-a kah om lo ci ang?” ci neh ng’si u hleih, 28 “Gà nawh asin-ah a ci,” ci neh m’sàng bà gùi ci. A phàn gùi nawh “keimí nawh hteit neh kami moih vai na ng’zùm ci ang?” ci u hleih, 29 Kä ka ng’za-hlü ci. M’Ghó nami moih ung géit phih nami moih vai nawh na m’ä ci. 30 Géit khäm güt, ani ni k’hngih däm cang ni hlä. Géit sui lo ung ‘m’ghó sùi mà neh mei ung m’chih vai ah, pok neh thà vä. Kiung läí cuh, ’khèi ung htîn vä,’ ci neh géit khäm ci gùi ka m’cäì gùi khai,” ci neh piéin ci.

Anhtá ùi awn a m’täng bà.
( Mk- 4:30-32; Lk- 13:18-19)
31 K’Chàng gùi nawhami ng’ngaih-tüh vai-ah, m’tu-m’täng neh a piéin lo bà cuh Khãnmòpí khàw cuh k’chàng tumat nawh alo-ah a géit ah anhtá ùi awn täng ci. 32 Cun-ah an-ùi cuh, a ùi gùi ung a k’zopí-ah kia neh phih, a däm lo ung an gùi ung a k’däm pí-ah kia neh khãn khàw k’khá gùi lo neh a ng’bàn ung ami ngohnák hnging-ah kia ci.

K’Có awn, m’tu m’tängnák.
( Lk- 14:20-21 )
33 A hei m’tu-m’tängnák gùi a piéin lo bà cuh “Khãnmòpí ghin khàw cuh k’có awn täng ci. Hngumi nawh k’có lah neh m’htut-den pi gü-k’thùm ung súm-hleih m’htut-den pung hngip neh tùi ci,” ci neh piéin ci.
34 Báwi Jesu nawh m’tu m’tängnák gùi piéin neh a k’chàng gùi àm m’thei m’cäi gùi ci. m’Tu m’tängnák kä om hleih i-phih kä piéin man ci. 35 A cun-ah phäh-avah, ce ng’sä nawh a piéin-ah, ‘kei nawh ka m’gong m’ãn neh m’tu m’tängnák gùi ka piéin khai. A cáü kah púi-ung lèngneh thuh thòng m’zih m’thu man gùi m’dáng hnging ci,’ ci-ah k’chü cuh ng’kiüm päng lo ci.

M’Ghó awn m’tu m’tängnák a m’dáng.
36 Cun kon-ah, Báwi Jesu nawh k’chàng ng’bum gùi tüi bà gùi neh im-’kiàwng-ah a luh bà kon ah, a k’chàng gùi, a pèi-ah hteit u neh lái ung phú-ah bung hngù m’sí m’tu m’tängnák-ah a màwng lam cuh keimi gùi àm na m’thein tu gùi-ä, ci neh ng’si u chü-tah 37 Báwi nawh a piéin lo cuh, ni-’ci-ah géit m’sí phú ci cuh, k’chàng-ah htá-ah kia ci. 38 Lái cuh, asin-ah khaw m’dek-ah kia ci. Ni-’ci-ah m’sí m’cáng cuh khaw m’dek k’chàng-ah kia ci. M’Ghó m’sícuh khaw-’nget-ah htá gùi-ah kia ci. 39 M’Ghó m’sí phú ci-ah gà cuh khaw-’nget ah kia ci. Géit khäm nák-ah k’hngüp cuh a k’ní k’sé a m’cha m’làngnák-ah cin khàw a lo k’hngüp-ah kia ci. Géit khäm ci cuh Khànhtapup gùi-ah kia ci. 40 Bung hngù-ah phùng ci-ah a ghíng gùi cuh, ghü neh mei ung m’chih-a hlo-ah, sin-ah khaw m’dek cuh cin-khàw a lo k’hngüp ung kia lo khai. 41K’Chàng-ah htá cuh, a mät-ah Khãnhtapup gùi a tüih lo kon-ah, k’chàng kat hlak ci gùi lah di-dam nák bi ci-ah k’chàng om ci gùi phùngcuh sin-ah khàw m’dek-ung-kah m’khawi m’cha gùi neh 42 Thüi kiahnák sih maih zái-cãnák-ah mei ung k’htop lo gùi khai. 43 Cun kon-ah, k’chàng k’ni gùi cuh, Khaw k’hngi a ’khãng-a hlo-ah, ami Pá Khãnpùghí-ah Khaw ung k’khãng lo khai gùi. A ng’záknák vai-ah a k’hngà om ci nawh ng’za hlä.

Add new comment

12 + 2 =