Paschal a k'chuk nak kyün k'hngüp

M'hni nak among
Pá nawh a na m’hni-a hlo-ah ka ning m’hni gùi ci. Kei-ah m’hninák ung om vä. 10 Pá-ah m’cäi läk neh a m’hninák ung ka om-a hlo-ah, ka m’cäi nami ng’ngaih-ung, kei-ah m’hninák ung nami om khai. 11 Ka zèi kiàinák cuh nangmí ung a om vai-ah lah, nami zèi kiàinák cuh, a bé vai-ah, sin gùi cuh, ka ning m’thein gùi néi. 12 Kei-ah m’cäì läí cuh, “Ka ning m’hni gùi-a hlo-ah nami mät gùi m’hni ng’kiu vä.” 13 Teih-püi kavai, a hngùn m’sih ci-a tah, däm tu bà ci-ah m’hninák, a u ung phih kä om hnging khai. 14 Ka ning m’cäì gùi nami läk-ung, ka teih-püi gùi-ah nami kia ci. 15 Täk-phàn k’chàng nawh, a Báwi-ah bi kä hmat ci-ah kia hleih a tuh-bäih ung tün neh täk-phàn k’chàng ci neh kä ka ning chü bà gùi ci. Teih-püi gùi-ah ka ning chü gùi cuh ka Pá-ah m’gàwng ung ka ng’zák phùng, ka ning m’thein gùi pi-ah kia hleih néi. 16 Nangmí nawh nami na ghü-ah kä kia ci. Kei nawh vah, nami ng’theih vai lah, nami ng’theih phih a om vai, kei-ah ng’ming awn, nami san gùi phùng cuh ning péit gùi vai-ah, ning ghü gùi neh ka ning k’hmoh gùi ci. 17 Ka ning m’cäi gùi ci: “M’Hni tu kiu vä.”

Add new comment

7 + 4 =