Paschal a k'hngih nak kyün khngüp

 

21 Cun kon-ah Jesu cuh Tiberias tuili-nú pèi-ah, a-hlu-läk gùi-ah ng’dáng bà ci. Si k’chà-ah ng’dáng ci. 2 Simon Petru ni, Didymus ci-ah Htomas ni, Galilee khàw Cãna-ung-kah, Nathanael ni, Zebede-ah htá goi ni, a-hlu-läk gùi-ung-kah, a hei k’hngih ni gùi cuh, om ät ci gùi. 3 Simon Petru nawh, “Ngá ka sùi khai,” ci neh ngamí àm piéin ci. Ngamí nawh, “Kami hteit tu ’khai,” ci ci gùi. Ng’Düí lo neh tui zun-kõ-ung kài ci gùi. Cun tu pang-a phih, cu-mü läí, i kä hnguh ci gùi.         

4 Khaw-thai lo hleih Jesu cuh, ’kàm-ah ng’düí ci. Cun-ung phih, a-hlu-läk gùi nawh Jesu bä-ah kä hmat ci gùi. 5 Jesu nawh, “Ka teih püi gùi aw, ei htá vai bo-tah nami pha ng’zung ci ang?” ci hleih, “Ká néi,” ci tu bà ci gùi. 6 Báwi nawh, “ng’hlè-’kõ-ah k’pat täng-ah, ng’vài hei ghot vä. I bo-tah nami hnguh khai néi,” cina gùi ci. Ngamí nawh, ng’vài hei-ghot neh ngá a k’dá pha u neh kä kaih lo m’chüt ci gùi.     7 Jesu nawh a m’hni-ah a-hlu-läk nawh, “Báwi néi,” ci neh Petru àm piéin ci. Báwi ci cuh, Petru nawh ng’za neh, a hlui ng’hlòp bà neh (a k’plùi-tón-ah om te ci) Tui-ung ng’phäì ci. 8 A hei a-hlu-läk gùi läí cuh, ngá k’bé mah, ng’vài kaih tu vai neh ng’hlè-’kõ-ah lo ci gùi. (A i-ah kia hleih ci ung ’kàm-awn kä hla k’hma ci. Dàwng phia goi hlok lo ci.)

9 K’Kàm-ah gok bà u neh mei k’eh k’cãk k’bum ni, ngá ng’saih ni, m’htut ni cuh, hnguh ci gùi. 10 Jesu nawh, “A tuh-bäih nami pha-ah ngá a m’sah lo püi vä,” ci neh piéin ci.  11 Simon Petru cuh, kài bà neh ngá ng’ghò phia lah hmakip-lei k’thùm awn bé ci-ah ng’vài cuh ’kóng-ah kaih ci. Ngá dá aih hleih phih, ng’vài kä ték ci.       12 Jesu nawh, “Ngói ei eì lo vä,” ci neh be gùi ci. Báwi-ah a kia cuh, hmat-èi u neh, “Nang a u ang?” ci neh tumat nawh phih kä ng’si dat ci. 13 Jesu cuh, lo neh m’htut la nehtah ngamí àm pe gùi ci. Ngá phih a cun bä-ah pe gùi ci. 14 Sin cuh a k’si gùi-ung-kah, a ghin lo bà kon-ah, Jesu nawh, a-hlu-läk gùi àm, a mät a m’dángnák, a k’thum veinák-ah kia ci.

 

Jesu lah Simon Petru

15 Ei ami ei kòn-ah, Jesu nawh, Simon Petru àm, “Johan-ah htá nang Simon, sin gùi-a tah, na nà m’hni tu bà ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci ci. Jesu nawh, “Ka htò gùi na m’htah vai” ci neh ani àm piéin ci.         16 Báwi nawh, a k’hngih veinák-ah, “Johan-ah htá Simon aw, kei na nà m’hni ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, “Ka htò htá gùi na m’htéi vai,” cinak ci. 17 Báwi nawh phih, “Johan-ah htá Simon, na nà m’hni ci ang?” ci neh a k’thum veinák-ah, ani ng’si bà ci. “Nà m’hni ci ang?” ci neh k’thùm vei, Báwi nawh ng’si hleih Petru cuh, thüì neh “Avan na hmat ci. Ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, ani àm piéin neh, “Ka htò gùi na m’htah vai. 18 Nang àm a k’càng-ah ka piéin cuh ‘Na k’hmó zah ung na mät ng’hlui ng’hlah neh na htehnák hlü-ah na hteit man ci. Na ghü lo ung nakut na k’säng khai. A hei tumat nawh ning m’hlui m’hlak neh kä na htehnák hlü-ah ning hteh püi khai,” ci neh piéin ci.        19 Cun-ah a piéin cuh, Petru, a i-a hlo-ah sih neh Khãnpùghí-ah bänák a m’dáng vai cuh a piéin hlü-ah kia ci. Cun kon-ah, Petru àm, “Na läk-ä,” a cinák.

 

21 Cun kon-ah Jesu cuh Tiberias tuili-nú pèi-ah, a-hlu-läk gùi-ah ng’dáng bà ci. Si k’chà-ah ng’dáng ci. 2 Simon Petru ni, Didymus ci-ah Htomas ni, Galilee khàw Cãna-ung-kah, Nathanael ni, Zebede-ah htá goi ni, a-hlu-läk gùi-ung-kah, a hei k’hngih ni gùi cuh, om ät ci gùi. 3 Simon Petru nawh, “Ngá ka sùi khai,” ci neh ngamí àm piéin ci. Ngamí nawh, “Kami hteit tu ’khai,” ci ci gùi. Ng’Düí lo neh tui zun-kõ-ung kài ci gùi. Cun tu pang-a phih, cu-mü läí, i kä hnguh ci gùi.         

4 Khaw-thai lo hleih Jesu cuh, ’kàm-ah ng’düí ci. Cun-ung phih, a-hlu-läk gùi nawh Jesu bä-ah kä hmat ci gùi. 5 Jesu nawh, “Ka teih püi gùi aw, ei htá vai bo-tah nami pha ng’zung ci ang?” ci hleih, “Ká néi,” ci tu bà ci gùi. 6 Báwi nawh, “ng’hlè-’kõ-ah k’pat täng-ah, ng’vài hei ghot vä. I bo-tah nami hnguh khai néi,” cina gùi ci. Ngamí nawh, ng’vài hei-ghot neh ngá a k’dá pha u neh kä kaih lo m’chüt ci gùi.     7 Jesu nawh a m’hni-ah a-hlu-läk nawh, “Báwi néi,” ci neh Petru àm piéin ci. Báwi ci cuh, Petru nawh ng’za neh, a hlui ng’hlòp bà neh (a k’plùi-tón-ah om te ci) Tui-ung ng’phäì ci. 8 A hei a-hlu-läk gùi läí cuh, ngá k’bé mah, ng’vài kaih tu vai neh ng’hlè-’kõ-ah lo ci gùi. (A i-ah kia hleih ci ung ’kàm-awn kä hla k’hma ci. Dàwng phia goi hlok lo ci.)

9 K’Kàm-ah gok bà u neh mei k’eh k’cãk k’bum ni, ngá ng’saih ni, m’htut ni cuh, hnguh ci gùi. 10 Jesu nawh, “A tuh-bäih nami pha-ah ngá a m’sah lo püi vä,” ci neh piéin ci.  11 Simon Petru cuh, kài bà neh ngá ng’ghò phia lah hmakip-lei k’thùm awn bé ci-ah ng’vài cuh ’kóng-ah kaih ci. Ngá dá aih hleih phih, ng’vài kä ték ci.       12 Jesu nawh, “Ngói ei eì lo vä,” ci neh be gùi ci. Báwi-ah a kia cuh, hmat-èi u neh, “Nang a u ang?” ci neh tumat nawh phih kä ng’si dat ci. 13 Jesu cuh, lo neh m’htut la nehtah ngamí àm pe gùi ci. Ngá phih a cun bä-ah pe gùi ci. 14 Sin cuh a k’si gùi-ung-kah, a ghin lo bà kon-ah, Jesu nawh, a-hlu-läk gùi àm, a mät a m’dángnák, a k’thum veinák-ah kia ci.

 

Jesu lah Simon Petru

15 Ei ami ei kòn-ah, Jesu nawh, Simon Petru àm, “Johan-ah htá nang Simon, sin gùi-a tah, na nà m’hni tu bà ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci ci. Jesu nawh, “Ka htò gùi na m’htah vai” ci neh ani àm piéin ci.         16 Báwi nawh, a k’hngih veinák-ah, “Johan-ah htá Simon aw, kei na nà m’hni ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, “Ka htò htá gùi na m’htéi vai,” cinak ci. 17 Báwi nawh phih, “Johan-ah htá Simon, na nà m’hni ci ang?” ci neh a k’thum veinák-ah, ani ng’si bà ci. “Nà m’hni ci ang?” ci neh k’thùm vei, Báwi nawh ng’si hleih Petru cuh, thüì neh “Avan na hmat ci. Ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, ani àm piéin neh, “Ka htò gùi na m’htah vai. 18 Nang àm a k’càng-ah ka piéin cuh ‘Na k’hmó zah ung na mät ng’hlui ng’hlah neh na htehnák hlü-ah na hteit man ci. Na ghü lo ung nakut na k’säng khai. A hei tumat nawh ning m’hlui m’hlak neh kä na htehnák hlü-ah ning hteh püi khai,” ci neh piéin ci.        19 Cun-ah a piéin cuh, Petru, a i-a hlo-ah sih neh Khãnpùghí-ah bänák a m’dáng vai cuh a piéin hlü-ah kia ci. Cun kon-ah, Petru àm, “Na läk-ä,” a cinák.

 

21 Cun kon-ah Jesu cuh Tiberias tuili-nú pèi-ah, a-hlu-läk gùi-ah ng’dáng bà ci. Si k’chà-ah ng’dáng ci. 2 Simon Petru ni, Didymus ci-ah Htomas ni, Galilee khàw Cãna-ung-kah, Nathanael ni, Zebede-ah htá goi ni, a-hlu-läk gùi-ung-kah, a hei k’hngih ni gùi cuh, om ät ci gùi. 3 Simon Petru nawh, “Ngá ka sùi khai,” ci neh ngamí àm piéin ci. Ngamí nawh, “Kami hteit tu ’khai,” ci ci gùi. Ng’Düí lo neh tui zun-kõ-ung kài ci gùi. Cun tu pang-a phih, cu-mü läí, i kä hnguh ci gùi.         

4 Khaw-thai lo hleih Jesu cuh, ’kàm-ah ng’düí ci. Cun-ung phih, a-hlu-läk gùi nawh Jesu bä-ah kä hmat ci gùi. 5 Jesu nawh, “Ka teih püi gùi aw, ei htá vai bo-tah nami pha ng’zung ci ang?” ci hleih, “Ká néi,” ci tu bà ci gùi. 6 Báwi nawh, “ng’hlè-’kõ-ah k’pat täng-ah, ng’vài hei ghot vä. I bo-tah nami hnguh khai néi,” cina gùi ci. Ngamí nawh, ng’vài hei-ghot neh ngá a k’dá pha u neh kä kaih lo m’chüt ci gùi.     7 Jesu nawh a m’hni-ah a-hlu-läk nawh, “Báwi néi,” ci neh Petru àm piéin ci. Báwi ci cuh, Petru nawh ng’za neh, a hlui ng’hlòp bà neh (a k’plùi-tón-ah om te ci) Tui-ung ng’phäì ci. 8 A hei a-hlu-läk gùi läí cuh, ngá k’bé mah, ng’vài kaih tu vai neh ng’hlè-’kõ-ah lo ci gùi. (A i-ah kia hleih ci ung ’kàm-awn kä hla k’hma ci. Dàwng phia goi hlok lo ci.)

9 K’Kàm-ah gok bà u neh mei k’eh k’cãk k’bum ni, ngá ng’saih ni, m’htut ni cuh, hnguh ci gùi. 10 Jesu nawh, “A tuh-bäih nami pha-ah ngá a m’sah lo püi vä,” ci neh piéin ci.  11 Simon Petru cuh, kài bà neh ngá ng’ghò phia lah hmakip-lei k’thùm awn bé ci-ah ng’vài cuh ’kóng-ah kaih ci. Ngá dá aih hleih phih, ng’vài kä ték ci.       12 Jesu nawh, “Ngói ei eì lo vä,” ci neh be gùi ci. Báwi-ah a kia cuh, hmat-èi u neh, “Nang a u ang?” ci neh tumat nawh phih kä ng’si dat ci. 13 Jesu cuh, lo neh m’htut la nehtah ngamí àm pe gùi ci. Ngá phih a cun bä-ah pe gùi ci. 14 Sin cuh a k’si gùi-ung-kah, a ghin lo bà kon-ah, Jesu nawh, a-hlu-läk gùi àm, a mät a m’dángnák, a k’thum veinák-ah kia ci.

 

Jesu lah Simon Petru

15 Ei ami ei kòn-ah, Jesu nawh, Simon Petru àm, “Johan-ah htá nang Simon, sin gùi-a tah, na nà m’hni tu bà ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci ci. Jesu nawh, “Ka htò gùi na m’htah vai” ci neh ani àm piéin ci.         16 Báwi nawh, a k’hngih veinák-ah, “Johan-ah htá Simon aw, kei na nà m’hni ci ang?” ci ci. Ani nawh, “Ä, Báwi aw, ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, “Ka htò htá gùi na m’htéi vai,” cinak ci. 17 Báwi nawh phih, “Johan-ah htá Simon, na nà m’hni ci ang?” ci neh a k’thum veinák-ah, ani ng’si bà ci. “Nà m’hni ci ang?” ci neh k’thùm vei, Báwi nawh ng’si hleih Petru cuh, thüì neh “Avan na hmat ci. Ka ning m’hni cuh, na hmat ci,” ci neh piéin ci. Jesu nawh, ani àm piéin neh, “Ka htò gùi na m’htah vai. 18 Nang àm a k’càng-ah ka piéin cuh ‘Na k’hmó zah ung na mät ng’hlui ng’hlah neh na htehnák hlü-ah na hteit man ci. Na ghü lo ung nakut na k’säng khai. A hei tumat nawh ning m’hlui m’hlak neh kä na htehnák hlü-ah ning hteh püi khai,” ci neh piéin ci.        19 Cun-ah a piéin cuh, Petru, a i-a hlo-ah sih neh Khãnpùghí-ah bänák a m’dáng vai cuh a piéin hlü-ah kia ci. Cun kon-ah, Petru àm, “Na läk-ä,” a cinák.

Add new comment

7 + 1 =