Paschal mü

Maria Magdalena ng’dángnak ci.
11 Maria cuh ng’phuh lung-khùi k’pùng-ah ng’düí neh kiap ci. Cun-ah a kiah zah ung m’cim hngün ’kiòng-ah ng’htäk nehtah 12 Khãnhtapup hngih, a bók hlùi neh Jesu m’sännák zah-ah, lù-kung-ah tumat, khaw-kung-ah tumat, ngoh ni hleih hnguh ci. 13 Nganí nawh, “k’Hngumí aw, a i-ah kia hleih na kiap ci ang?” ci ni hleih, “Ka Báwi hteh püi pi ci gùi. A hòi ami thà phih kä ka hmat ci,” ci ci. 14 Cun-ah piéin nehtah a hngú-ah ng’hlat neh Jesu ng’düí hleih hnguh ci. Jesu bä-ah phih kä hmat ci. 15 Jesu nawh, “k’Hngumí aw, a i-ah kia hleih na kiap ci ang? A u na sùi ci ang?” ci hleih ng’vòng m’tät-ah ng’ngài neh, “Nang phäí htá, na lák-ah a kia ung na thànák na k’hmuh tu-ä. Ani cuh, ka lak khai,” ci neh ani àm piéin ci. 16 Jesu nawh, “Maria aw,” ci hleih k’síng bà nehtah a piéin cuh, “Báwi aw,” ci ci. Piéin hlü cuh, “A ng’vái aw,” a ci. 17 Jesu nawh, “Kä na k’pang-èin nä. A i-ah kia hleih ci ung kei cuh, Pá-ah kä ka kài pha ci. Cun tu pang-ah phih, ka nàü gùi-ah hteit-ä. Ka Pá lah, nami Pá, ka Khãnpùghí lah, nami Khãnpùghí-ah ka kài khai ci ci, ci neh m’thein gùi-ä,” ci neh ani àm piéin ci. 18 Maria Magdalena cuh Báwi-ah hlu-läk gùi-ah hteit neh, “Báwi ka hnguh ghüt ci,” ci nehtah a m’cäi gùi phih, m’thein tu gùi ci.

Add new comment

6 + 5 =