Shing m'kang k'tung ah ng'näng nak poi

’Khãn-a kah kium lo ci-ah k’chàng. (John 3:13-17)

 Khãnmòpí-a kah kium lo ci-ah k’chàng-a Htá-ah kon-ah, a u phih Khãnmòpí-ah kä kài ci. 14 Moses nawh Hla-lái ah k’phiù a tai-a hlo-ah k’chàng-a htá phih, kiàng-ah kia khai. 15 Ani zùm ci phùng nawh a k’cùm-ah ghinnák gah khai. 16 A mät-a htá k’pá tumat htá bäng hngo pe neh, sin-ah khàw m’dek cuh Khãnpùghí nawh m’hni ci. Ani zùm ci pang, kä dí-èin neh a k’cùm-ah ghinnák a gah vai-ah phäh-ah kia ci. 17 A i-ah kia hleih ci-ung, khaw m’dek a m’cha m’làngnák vai-ah, a Htá cuh khaw m’dek-ah ’khãn-ah tüi lo ci-ah kä kia ci. M’Dek cuh, ani-awn phión vai-ah phäh-ah kia ci. 

Shing m'kang k'tung ung shuh san nak

Kami Pa Khanpughi aw nang-ah na Hta nawh, khaw m'dek k'chang gui avan-ah phion nak vai-ah phäh-ah sing m'kang k'tung-ung a hngun na m'shih pe gui ciah kya ci. Khaw m'dek ah khan-ah sing m'kang k'tung ah ng'ngaih khak vai ah a kya ah mong cuh kami süm hmat ci ah , na k'chang gui am, na k'khan khaw ghui im-ah ghion phion bä-yei-nak cuh kami gah tu vai-ah Namät lah Hti-theing ciah Muh Khanpughi mah ah a k'cum a ng'däih ah ghing om neh ngäng m'thei ciah Na Hta kami Bawi Jesu Christu upa neh kami sang ci. Amen. 

Add new comment

7 + 0 =