Thi theing ca kyawng khui poi

Jesu, khàw im-ah ami hteh püi.
22 Cun kon-ah, Moses-ah m’thei m’cäi te-ah, htí-théing khai binák-ah k’hngüp gok lo hleih a Nú lah a Pá nawh a k’hmó cuh Jerusalem khàw-ah hteh püi ni neh, 23 ‘htá k’htük pámi gùi avan Khãnpùghí-ah phäh-ah, htí-théing ci gùi’ ci neh Báwi Khãnpù-ghí-ah k’chü khän ung a lo-a hlo-ah, Báwi Khãnpùghí àm gän àp nehtah, 24 müm àwi k’hngih boh, Müm Báwk k’hngih boh, tumat kù gän àp vai ci-ah, Báwi Khãnpù-ghí-ah k’chü m’khän-ung alo-a hlo-ah, gän àp ci gùi. 25 Cun kon-ah, Jerusalem-ah Simeon ng’mingnak ci-ah k’chàng tumat om ci. Cun-ah k’chàng cuh ng’súng hngéi neh Khãnpùghí ng’zung nak ci-ah k’chàng-ah kia neh Israel pa-khúi-ah, büí zèi vai, güng kio te ci. Muh-Htí nawh ani omnak ci. 26 Báwi Khãnpùghí-ah Christù kä hnguh pha ung kä sih khai ci-ah k’chü-khän cuh Muh Khãnpùghí nawh ani-àm m’dáng te ci-ah kia ci. 27 Cun kon-ah, ani cuh Muh Khãnpùghí-ah lam m’süm nák-awn, khàw-Im-ah hteit neh a Nú lah Pá nawh a k’hmó Jesu cuh ci man ani bi vai-ah phäh-ah, ani, hteh püi ci goi. 28 Simeon nawh Jesu cuh, k’pòm neh, 29 Khãnpùghí-ah bänák gùi cuh, m’tam neh a piéin cuh, “Báwi aw, na piéin te-a hlo-ah, nà k’chàng cuh a k’dìm-ah ka sih nging ci. 30-32 A i-ah kia hleih ci ung Báwi-ah k’chàng pa-khúi gùi phùng, ami phiónnák hnging vai-ah, na tüih lo-ah Jesu Báwi cuh kamik mät-awn ka hnguh tu pi ci,” ci neh piéin ci.
33 Cun-ah k’chü m’kha gùi cuh Joseph lah Maria nawh ani ng’zák tah akia-ah cäi lo ci goi. 34 Simeon nawh phih, nganí àm k’tài-gü péit goi neh Nú Maria àm a piéin cuh, “Israel k’chàng k’dá-am dídam vai lah, ghinnák ami gah vai-ah phäh-ah, sin-ah k’hmóhtá cuh Khãnpùghí nawh a ghü pi néi. Ani cuh Khãnpùghí-ah m’cha m’làngnák-ah kia neh k’chàng gùi nawh ng’hngu ng’tuk püi neh ami k’chü omnák-awn, ami mät-ah m’lung-’kiong cuh dáng hlak khai gùi néi. 35 Na m’lung phih, ’chìm k’ghát-awn tuk vai hlü-ah na’khai néi,” ci neh piéin ci.
36 Asher pa-khúi-ung-kah Phànuel-a htá hngumi nú, Anna ng’mingnák ci-ah ce-ng’sä tumat om ci. Ani cuh, ng’làmi-ah, akia zah ung ka nawh tün neh kum k’chüih a cèi-awn ani om kon-ah, 37 cun-ah Anna cuh a khaw-kum ghàm lo neh kum k’chéitkip lah k’phlì-a chüt-ah hmeinú-ah kia neh a k’tài-günák lah ei a hloi nák-awn mü, k’hngüp, kä m’cha-ah, Khãnpù-ghí-ah im-ah hteit neh om man te ci. 38 Ani cun phih, a cun zah ung lo tu neh Khãnpùghí-ah bänák gùi cuh, m’tam tu ci. Jerusalem mãng-gò ung k’phiónnák güng kio te ci gùi àm, cun-ah a k’hmó-ah màwng cuh, m’thein tu gùi ci.

Add new comment

1 + 1 =