A thum-kip nak ung ng'yak vai ng'thu k'ni

M’Cäìnák a k’dämpí.
(Mk-12:34-38;Lk-10:25-28)
34 Sadducee gùi nawh kä m’sàng-eìn bà thei khai gùi-ah Jesu nawh a piéin cuh, Pharisee gùi nawh ng’zák-u nehtah ng’bum lo ci gùi. 35 Ngami-ung ng’gùi tu ci-ah k’chü m’cäi k’süm tumat nawh Jesu-ah k’chü ’koih vai neh 36 “Saza ng’vái aw, Khãnpùghí-ah m’cäinák ung i-ang a däm pí?” ci neh ng’si hleih 37 Jesu nawh, “Na Báwi Khãnpùghí cuh, na m’lùng k’hngà, na hnguh hmatnák avan awn na m'hni vai,” ci ci. 38 A cun cuh, a k’däm pí k’bäih lah a k’htükpí-ah m’cäinák-ah kia ci. 39 A cun-a hlo bä-ah, a k’hngihnák a m’cäi bà cuh, “Na pó-k’chàng cuh, na mät na m’hni-a hlo-ah na m’hni vai,” ci ci. 40 Sin-ah m’cäinák goi cuh, a k’htük-ah m’cäinák gùi lah ce ng’sä gùi-ah m’thei m’cäinák gùi avan-ah ng’zung-ah kia ci.

Add new comment

6 + 8 =