Tui k'phum Yawhan a ng'tüi lo k'hngüp

Tui k’phùm Johan-ah om lo tunák.

 Elisabeth a htánák vai, k’hngi k’cha ng’kiüm lo hleih k’pámihtá, htának ci.             Khãnpùghí nawh ani-àm, a kia-ah bä ci-ah k’chü-k’hngànák a péit-ah màwng cuh Im ng’phèi püi gùi lah, a ng’khaw ng’chàng gùi nawh hmat lo tu u neh ani awn a täng-ah zèi tu ci gùi. A k’chéit k’hngüp ung ’khúi-pám vun, ah vai-ah gok lo u neh a pá-ah ng’ming thung u neh Zechari-ah hlui u hleih a nú nawh cun-ah kä hlui vai. 60 Johan-a vah, hlui vai ci hleih, 61 ngamí  nawh “Nang-ah ng’sàwn-ung, Johan ng’mingnák khai-ah kä hlui màn?” ci u nehtah 62 A pá-ah hteit neh “U-ah hlui vai na ng’za hlü ci ang?” ci-ah ng’si u hleih, 63 a Pá nawh phih, Seh-lung sàng gùi neh “A k’hmó-ah ng’ming cuh Johan-ah kia ci,” ci neh guk chü-tah ngami gùi cuh, cäí lo ci gùi. 64 A cun zah ng’hngün ung Zechari cuh k’chü bà thei neh k’chü m’khá-awn, Khãnpùghí-ah bänák gùi cuh, m’tam ci. 65 Im ng’phèi püi gùi phih, a ng’htéi-ah cäi neh kiüh lo u nehtah cun-ah màwng gùi cuh Judea khàw zung púm-ah, piéin zop ci gùi. 66 Ng’za tu ci gùi-ah, k’chàng gùi nawh ami m’lung-’kiong-ah k’síng lo u neh ‘sin-ah a k’hmó cuh, a u-ah kia khai ang’ ci ci gùi. Báwi Khãnpùghí-ah kut hngün cuh, cun-ah a k’hmó ung om ci.

 

Add new comment

1 + 17 =