Tui-k'phum Yohan a lukke ami m'chün a poi k'hngüp

Tui k’phùm Johan ami ngáwn-ah màwng.  

 ( Mt-14:1-12; Lk-9:7-9 )

 Sangpùghang Herod nawh a nàü Philippu-ah k’chú, Herodia cuh, gut neh om tu bà püi nehtah Tui k’phùm Johan cuh, pha hlak gùi neh thong ung a chúm hlak gùi.  18 A i-ah kia hleih ci ung Tui k’phùm Johan nawh na nàü-ah k’chú na guh vai-ah kä kia ci, ci neh Herod àm piéin te ci. 19 Cun-ah kia-hleih Herodia nawh Tui k’phùm Johan cuh, ú neh ngáwn hlü ci.     20 Cun tu pang-ah phih, Tui k’phùm Johan, k’chàng k’ní-ah a kia cuh, hmat neh Herod nawh m’htéi hleih kä ci hlot ci. Herod nawh Tui k’phùm Johan cuh, kiüh-à neh a piéin phung ng’za nehtah a i a ci vai kä hmat bà ci. A cun-ung phih, ani cuh, ng’ngài èi man ci.

21 Cun kon-ah, Herod nawh a mät ami htánák-ah k’hngüp ung Galilee khàw ung a ng’vái gùi chü gùi neh a m’ei m’áwk tu gùi zah ung, 22 Herodia-ah htá k’hngumihtá cuh, lo neh ng’lam hleih Herod lah a k’chin gùi cuh, zèi tu ci gùi. Cun kon-ah, Sàngpù-ghang nawh k’hngumihtá àm, “Na ng’zák hlü nà san vai, kei ka ning pe khai” ci neh cun-ah k’hngumihtá àm piéin ci. 23 Na san phung cuh, ka khàw a m’cot-ah chüt hleih ka ning pe khai ci-ah ng’phiùn mah mah neh piéin ci. 24 K’Hngumihtá nawh a nú ah hteit neh “A i ka san vai ang? ci neh ng’si hleih “Tui k’phùm Johan-ah lu-’kè sàng-ä”a ci. 25 A k’tén-ah dáwng bà neh Sangpùghang àm, “Sin-ah dàwn ung Tui k’phùm Johan-ah lu ’kè m’chäp neh nà na péit vai ka ng’za-hlü ci,” ci neh m’sàng bà ci. 26 Sangpùghang cuh, a kia-ah thüi tu láng neh a ng’phiùn te-a phäh-ah lah, a ’chin gùi a kiüh à gùi hlu-ah, kä dám hlü neh, 27 “Tui k’phùm Johan-ah lu-’kè lo püi-ä,” ci neh a phàn-ah k’chàng tumat tüi hleih a cun nawh thong-ah hteit neh Tui k’phùm Johan-ah lu-’kè tu pit ci. 28 Tui k’phùm Johan-ah lu-’kè cuh, dàwn ung m’chäp neh k’hngumihtá àm pe hleih k’hngumihtá nawh phih a nú àm thak ci. 29 Tui k’phùm Johan-ah k’chàng gùi nawh phih, cun-ah màwng cuh, ng’zák u nehtah lo neh a gáwk hteh bà püi neh k’phuh ci gùi.

 

Add new comment

15 + 3 =