Yeisu shangpughang a poi k'hngüp

Yeisu shangpughang a poi k'hngüp

K’Chàng gùi nawh ng’düí neh dan ci gùi. Khàwng màng gùi nawh phih, “Ani nawh k’chàng hei, k’phión man ci. Khãn-pùghí-ah Christù-ah a kia-ung, a mät k’phión hlä,” ci neh m’lep ci gùi.  Khàw m’tät gùi nawh phih k’et u neh ani hlü-hlàwng u neh k’thui m’uih tui pe nehtah  “Nang, Judeu gùi-ah Sangpùghang-ah na kia-ung, na mät nawh na mät k’phión-ä,” ci ci gùi. A lu ’khãn-a phih, “Sin, Judeu Sangpùghang Nazareth Jesu,” ci neh Greek, Latin lah Hebrew k’chü-awn guk ci gùi.

 Ng’Bat tu ci-ah gut èi goi-ung-kah, tumat nawh, “Nang, Christù-ah na kia-ung, na mät k’phión neh keiní phih na k’phión goi-ä,” ci neh Báwi ghüh tu ci.  Tumat läí nawh cun m’cäì neh, “Nang cuh, na kat-a phäh-ah, sin-ah zái láng neh Khãnpùghí kä na kiüh ci-ang?  Nihní, gah chin neh ni gah ci. Ni om-awn chin hleih vah ni gah-ah kia ci. Ani nawh a k’sé a pí-a phih kä bi ci,”ci nehtah,  Jesu-àm piéin neh, “Báwi- aw, na khàw-ah na gok bà-ung, kei na süm bà-ä,” ci ci.  Jesu nawh, “Nang-àm ka piéin cuh, tuh-ngói kei mah-ah, Paradisu-ah na om tu khai,” ci ci.

Add new comment

7 + 11 =