Yum nak

Zùm lah bi.

 Ka phäí-nàü gùi aw, k’chàng tumat nawh, kei ka zùm ci, ci neh a piéin-ung phih, i, kä bi neh a om düit ung i gah khai ang? Cun-ah a zùmnák bäng nawh, cun-ah k’chàng cuh, k’phión khai ang? 15 Hlui-ah k’plùi neh ei-ah cói ci gùi-ah phäí-nàü, nú bè gùi-àm, 16 Nangmí-ung kah, tumat kù nawh, a i phih, kä péit-èin gùi-ah, phü neh ei vä, oh hleih hlùi vä, zèi neh hteit vä, ci-ah, a piéin düit-ung, i-ah màwng khai ang?

17 A cun-a hlaw-ah, a m’cäi läknák awn, kä m’cha-ah, zùmnák düit cuh màwng-ät htá-bäng-ah kia neh a k’sì awn täng ci néi. 18 Cun kon-ah phih, piéin bà ung nang cuh, na zùm düit ci. Kei nawh läk neh ka bi ci. Cun-ah a kia- ung na läk, na bi kä om ci-ah, na zùm cuh, na k’hmuh tu-ä. Kei nawh ka läk, ka bi-awn, ka zùm cuh ka ning k’hmuh tu-khai, ci-ah piéin vai phih om ci. 19 Nang nawh, Khãnpùghí tumat bäng om ci-ah, na zùm ci. Khaw k’sé gùi nawh phih, zùm tu ci gùi. Cun phih, kiüh neh zùm ci gùi. 20 Vekha neh ng’séi düit ci-ah k’chàng-ung, läk neh kä bi-ah zùm düit cuh a k’sì vai hlü-ah a kia cuh na hmat hlü ci ang? 21 Mi Pá Abraham nawh, a mät-ah htá Issac cuh vòih ’peh neh a m’àp law zah ung läk neh a binák awn, ng’súng-hngéinák gah ci-ah, kä kia ci ang? 22 Zùm-nák cuh läk neh bi-awn, m’khah ung ng’kiüm-bé ci-ah hnguh vai, hmat vai-ah kia ci. 23 Abraham nawh, Khãnpùghí, zùm ci-ah kia neh cun-ah, a zùmnák cuh ng’súng hngéinák-ah ng’ngài ci, ci-ah m’cäinák, kian cã ung ng’kiüm-bé neh ng’chüíp ci-ah kia ci. Abraham cun phih, Khãnpùghí-ah teih-püi ci-ah, piéin ci gùi.

24 K’Chàng cuh a zùmnák bäng awn, k’chàng màn, k’chàng ng’súng-ah kia law ci-ah, kä kia ci. Läk neh a binák awn, m’khah neh k’chàng k’ní, k’chàng màn-ah a kia law cuh nami hmat ci. 25 A cun-a hlaw-ah, plet èi, Rahab nawh hlu-bük gùi, la tu gùi neh a lam hei-ung, ami hteh bà vai-ah, tüi bà gùi neh cun-ah, a bi-loh hlu-ah, k’chàng k’ní k’chàng màn-ah kia ci, ci-ah om ci. 26 Ng’Mùi, kä om bà ci-ah, käü gók cuh a k’sì-ah piéin, a cun-a hlaw-ah, bi-loh hngün-thoh, kä om ci-ah zùmnák cuh a k’sì awn täng ci néi.

 

Add new comment

3 + 3 =