A gha-lei-phli nak kyün khngüp

Nazareth-ung, a mät zah gùi nawh ami mã.

   A cun-ung-kah nawh a khàw-ah hteit bà hleih a-hlu-läk gùi nawh a hngú-ah läk ci gùi.   2 Kiün k’hngüp lèng neh cãgat ung m’thei gùi ci. A k’dá nawh phih ng’za-u neh Jesu-ah k’chü cuh, a kia-ah zùm ngak u neh, “sin-ah k’chàng nawh sin gùi phung cuh, a hoi-a kah a gah ang? Ani-ah hnguh hmat lam cuh, a hoi-a kah mä? Akut-awn a bi-ah sin-ah ã-gùi cuh, a hoi-a kah ang?  3 Ani cuh, Maria-a htá, coh-ng’phlài k’chàng, Jacob, Joseph, Judas, Simon ni-ah ami phäí-ah kä kia ci ang? Ani-ah bè gùi cuh, a si zah-ah mihmi awn om tu ci gùi-ah kä kia ci ang?” ci neh piéin u neh ani cuh, kä ng’ngài ci gùi. 4 Jesu nawh phih, “Ce ng’sä tumat cuh, a mät ah pigò, a mät ah im, a mät ah khaw k’chàng-ah omnák bäng-a vah, i-a phih kä hlui neh kia ci gùi,” ci neh ngamí àm piéin ci. 5 Gàw-pài ci gùi a pí-ah ’khãn-ah akut taih neh m’gái bà gùi ci. Cu zah-ah a hei ã, a i-phih kä m’dáng ci. 6 Ngami ung zùmnák kä om-ah phäh-ah cäi ci. A pèi zung-ah om ci-ah pigò k’zo k’däm gùi-ah hteit neh m’thei ci.

Add new comment

10 + 10 =