A ng'däih yah shuh shan vai

A k'cum a shuh mi shan vai hlü ci, a i kya hleih ci ung a van a kho lä ah ng'ngaih yah ung phih, Khanpughi cuh kä ng'yak neh kä ng'hta thei ci ah ng'ngaih yah ung phih, a kho lä ah a-ching mi m'di ki a mi ng'ngaih ung phih, khanmopi a ng'mei yah ung phih kyai kä ng'düm neh mi k'taigü vai hlü ci.

Add new comment

1 + 6 =