Videos

Saya Kyüi Tam Khanpughi ah bi a bi nak kum 25 a be nak
" Ghüng ba ci'
Kyün hloi leng k'hngüp
Hmo-hta gui ah ng'lam
Bawiphaya Francis Bu Ling ah Khanpughi shüm hmat nak
Gänap nak
K'taigü Bawi ah Khanpughi m'tam nak Salan ng'äi
Kum k'thai ng'äi
K'cho Christmas ng'äi
Phyon ca Bawi a om lo tu yah ung a i mi ci khai ang?
Khanpughi ah ni bä nak
"Teihpüi aw, ng'ngah tüh ä"
Tuhchü hmohta gui among
Bawi ah bi bi nak gui
M'va kho dimgei ba vai
St. Michael Hall kawngyi peit ci gui
Phugha pigo ung ng'bumIm ami coh among
Bä ca k'chang poi k'hngüp m'cäi nak
K'taigü Mang a k'tha-gui peit nak
Bawiphaya Shing Thang a m'cäi nak
Yum nak kä täng ci gui on ng'thu hta nak
Cikputi Nu Maria poi k'hngüp
Me a mi vuh among
Eucharitic Procession
K'taigü Mang Lucius Hre Kung Mindat Mango ung lo ci
"ပြန်လာခဲ့ကွယ်" ဆိုတဲ့ဘုရားသီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Missionary sisters of Mary Help of Christian mamah ng'toi ah among.
Yum nak gui kä täng ung phih ng'hloi khai om vai
Catholic noh Nu Maria a m'hlüm tai among
Gän ap nak ah poi
K'khan kho lam shüm Nu Maria
Assumption Intermediate seminary ah among.
Dominican ng'htawi among
Hmo gui M'thei m'cäi vai among
K'cho k'cha gui
Hmei-hta k'hmo gui ah tum k'khon.
Yei nak a Nu Pa
Parents of the Blessed Virgin Mary
Nu Pa poi bi nak
Mamah ah a kya nak kum 22 a be nak.
Benedict among
Khanpughi ah maa ah ng'khai vai among
Khanpughi ah ceng ng'shä gui ng'ngaih vai
Yum nak lam m'thei m'cäi nak
Hlu-läk ng'shä Thomas among
Bawi Jesu ah ghui m'lung poi
Khanpughi ah bi bi khai a k'da lo vai
Khanpughi ah m'cäi
Bä ca Marcellinus lah Peter
K'hmo gui ah ng'äi nak
Shing k'thum Khanpughi tumat
Hti-theing ca muh k'khanpughi ah a mong.
Sisters of Reparation mamah ng'toi ah a mong.
Music a mi ng'thei nak.
St.Alyosius mamah gui ah a mong.
K'hmo gui no Music ng'äi a mi ng'thei nak (2)
A k'hmo-gui ah ng'lam.
Nu Maria ah k'cha
Bawiphaya Shing Thang a Jubilee a bi nak among
St. Paul mamah gui ah a mong.
K'hmo gui m'thei-m'thang nak ah a mong.
Emmaus pigo ah hteit ba ci goi
Saya Khui Ghüng Ghung ah m'cäi nak
Bä ca George among
Bawi Jesu a ghün lo ba nak ah Paschal poi
Shing-go m'htei vai among
A k'hmo gui ah ami ng'tung-lam.
FMM Mamah gui ah a mi bi loh gui ah mamong.
K'hmo gui ah ng'thei ng'tham nak
Paschal Salan ng'äi
Paschal mü
Gospels guk ci gui ah bü ceng among
A k'hma nak kyün hloi ng'thu k'ni
Khanhtapup no Nu Maria a kyä mah vai a m'thein a poi
Kat k'phyion nak a Sacramentu
M'tam among
A k'phli nak a kyün hloi
Bä ca Joseph among
Kyün hloi a k'thum nak Salan ng'äi
Hmei-hta gui a k'hmo hta gui ah ng'äi.
Jesuit Bawiphaya ng'toi ah a mong.
A k'thum nak kyün hloi k'hngüp
Franciscan mamah ng'toi ah among.
"Confession" among
Bä ca Frances among
Bä ca Casimir among
Hti-theing ca Muh gah nak a Sacrament among
A k'hngih nak kyün hloi ng'thu k'ni
St.Joseph Mamah ng'toi ah a mong.
K'bä cun nak among
"K'taigü vä" ciah Bawi Gei ah m'cäi man
Kyün hloi leng nak k'hngüp
A k'chüit nak kyün k'hngüp
Ng'chung-la lo ung läk vai among
Catholic ci cuh a i ang?
Nu Maria among
Lourdes ah ng'dang ca Nu Maria poi
Bä ca Josephine Bakhita among
Bä ca Scholastica
Sacraments lahTüi-pyan gui among
Bawi Jesu ng'bumim ah ami gänap nak poi
Bä ca St.Paul a ng'thong-hlat nak ah poi a mong.
Hti-theing ciah gän ap nak
Maamah no khong bang gui hleih Hmei hta gui no tum k'khong neh a mi ng'äi.
A k'hmo gui no tum k'khong neh a mi ng'äi.
Christmas ng'thu k'ni ah a mong.
Nu Maria Khanpughi ah Nu
Khanpughi ah mong lam m'thei nak
Hmo-hta gui yum nak ung m'thei gui vai
Judea kho
Adventu m'cäi nak
Bä ca Albert ng'vai
St.Theresa mamah gui ah shu sha Tàigü nak
33rd sunday homily
K'cho ng'thu k'cho k'chü on ng'äi vai
Bä ca k'chang gui ah poi
M'cin hngün ah k'taigü nak
A Shi gui ah poi
Bä ca Simon lah Jude
K'cho hmo gui aw
Tamah Saya gui ng'bum neh k'taigü ci gui
Khãnpùghí nawh i vai cuh mikmi ana tüipyan gui
A ku-lei-ko nak kyün k'hngüp ng'neng
Bä ca Theresa of Avila among
Pa Khanpughi Bawi ah tüipyan,biloh gui
Salan 98
Nu Boi ah Citputi Boi
Bä ca k'chang tumat kya vai among k'thum
Jesu hmohta ah Bä ca Teresa
Bä ca Vincent De Paul
Mühngün täng ah gän-ap shuh shan nak
Dai kho ah Catholic Mission a gok nak kum 50
Bä ca Padre Pio Novena bi nak
Nu Maria ah Thüi-hlei nak ah poi
Pughipa gui ah thung man gui
khong'oi ah gän-ap shu shan nak
K'cho kho "Htang" among
Bä ca Mother Teresa
k'Taigü Boi ci cuh
Ng'äi on Khanpughi m'tam vai
Bä ca Monica
Nu Maria m'tam nak ng'äi
Ng'äi on Khanpughi m'tam vai
Boi Jesus ah shi-hla ah nibänak
Nu maria ung shu shan nak
Bä ca Clare
K'cho ca ng'thei vai
A-gha-le-cheit nak kyün khngüp
k'htik-bei tum ng'thei ci gui
Bä ca Maria Magdalena
K'cho kho Lo bi ba among
K'cho ng'äi on k'hmo gui m'thei vai
K'cho kho ca ami ng'thei among
Bawi Jesu noh a hlu läk gui a chü gui
Bawiphaya k'thai ah phäh Khanpughi m'tam nak
"Muh Theing" ng'äi
Hmei hta gui no tum k'khong neh a mi ng'ä ng"om.
Liturgy among a k'hngih nak
Bä ca Petru lah Paulu poi hngüp
Dai-kho ah Catholic a gok nak kum hma-kip be ci
Tui k'phum Yawhan a ng'tüi lo k'hngüp
K'cho kho Thaw-pat among
Bi awn yum m'dang vai
M'tam kä man ba ung a i bi vai ang?
Ghün lam m'kot
"Khanmopi khoh tang m'cun vai."
Liturgy among ät nak
K'taigü nak a na m'thei gui
A ng'thup a piet tak vai
Kcho ca ng'thei nak
Shing-k'thum Khanpughi tumat
Khaw m'dek k'chang gui ah sheit kat gui k'hlet ca k'khangpughi ah hto aw na k'chüt-hnga tu gui ä.
Khoi a mi shim ah mong.
Yum nak ng'khan nak-ah ng'ä
Kyün hloi a k'hma nak
psalm 91
kyün hloi leng nak ( Ash Wednesday)
Jesu ng'chü vei
Bä ca Josephine Bakhita
Salan ng'äi
"K'Büi" ciah k'cho lo ah pyein ah a hun-k'güng.
Thüi hlei ca Nu Maria ah m'lung poi hngüp
Ng'thu k'ni khei nak
Eucharistic Congress bi vai among
Nu Maria a ng'tüi nak a poi k'hngüp
Bä ca Mother Theresa among
Khaw m'dek Shing go m'htei vai
Bä ca Monica among
ktaigü vai
ktaigü vai
Bawi Jesu ah ng'thu kni
New Kcho Credo
Shing Ghüng geit nak khngüp
Nu Pa m'hlüm tai shüm hmat nak
Nu Pa poi Khngüp
Khanmo pi ah om ca ng'äi
Dai ng'thu ni
Bä ca Joseph m'düih nak
Khanpughi-ah m'cäi khanhtapup nawh Maria-am a m'thein-nak-ah poi
St. Joseph phayakyaung poi bi nak
Bä ca Joseph
Bawiphaya im lah Boarder im luh nak
Bä ca Frances
Bä ca Casimir
Bä ca Polycarp
Kiün Hloi Leng k'Hngüp
Kiün Hloi Leng k'Hngüp
Bä ca Scholastica
Rung Parish ah a mong.
Coffee ah mong pyein k'hlak nak.
Thaw-pat amawng ng'shi k'ca nak
Bawi Jesu Jerusalem ng'bumi-im-ah ami ap-nak-ah Poi
K'kyuk parish ah a mong.
Khanpughi ah maa ah m'hngi nak m'dang
K'cho kho Lah-phet among
Bä ca Genevieve
Matu Parish ah a mong.
k'cho kho Thaw Pat ah mong
Bä ca Agnes
Peit tak nak among
Ng'äi thai ng'äi vä
Matupi Parish ah mong.
Bä ca John Neumann
Sayadaw Paul Growng ka vai k'taigü nak
Mangpa k'thum salan ng'äi
K'cho khaw ng'gi lah M'va khaw ng'gi ah a mawng
Hta Bawi Jesu a ng'tüi om lo tu nak ah Natalu Poi
K'cho kho December ng'äi
Bä ca Peter Canisius
Maria kat kaa ah a ng'tüi om tu nak
A Shein Sanakah naw lam di hlei abi lawh ah mawng
K'hmat ci gui kavai k'taigü nak - 2
St. Francis Xavier Koyin gui a mong
Bä ca Francis Xavier
Go-pai ci gui chi-tui awn hlup nak
Bä ca Andrew(Nov 30)
" Bawi ah ng'thu k'theing"
Bä ca Cecilia
Phi-hlak ah mong.
Pa Bawi-ah a bi loh däm gui
Khawtui ah mong lah k'cho hta-m'guh geit ah mong.
Bä ca Leo (Nov 10)
St. Theresa Bawiphaya gui among
Bä ca Charles Borromeo
A k'shi gui ah poi k'hngüp - November 2
Bä ca k'chang gui ah poi k'hngüp
Bä ca k'chang gui
K'taigü khem ami gah among
COVID 19 kavai k'taigü nak Salan 91 ng'äi
Bä ca Luke a poi k'hngüp
Bä ca Simon lah Juda ah poi k'hngüp.
"Ng'laak tu vai"
Nu Bawi ah Cikputi poi
Bawi Jesu ah shi hla among k'thum nak
27th Kyün k'hngüp ung ng'yak vai ng'thu k'ni
Gah hlü neh ka gün kyo
St. Theresa Maamah gui among
Jesu k'hmo ah Bä ca Theresa
Bawi Jesu ah a shi lah a hla a khngih nak
M'va pa U Tun Tint Zaw am K'chi k'kyam on m'gawng ami ghu hlak
Bawi Jesu ah a hla lah a shi among ät nak
Bä ca Padre Pio ah Poi k'hnüp
Kcho ca lah Inkalik kchi2
Mindat Covid-19 ah mawng lah FQ om ci gui ah mawng
Khanpughi ah tüi pyan gui m'htei vai ah k'cha
Bä ca Vincent Depaul
Khawm'dek ah dim-kyäp nak ah k'hngüp
Nu Maria Salan ng'äi
Mindat Covid-19 update lah Shwe Aung Tha pigaw ah mawng
Mi ei awk gui an mong
Confession ciah phyion nak a k'phli nak
Tui-nu tui-long m'htei vai
Nu Maria a m'lung a thüihlei nak ah poi
Kum 2020 election ung CNLD,USDP lah UDP K'cho khaw hlawt taw ng'vai hta gui
Bawiphya gui ah om nak vai im caw ci ah Saya mah Bu Cüm on ng'thu ng'hta nak.
Election 2020 CNLD,UDP,USDP ung ng'ghü khai gui lah Mindat k'om gui ah ng'hta nak
Nu Maria ah ng'tüi k'hngüp
Confession among a k'thum nak
Confession among khngih nak
k'chang phaak ca k'chang
Bawi Phaya Mang Ha Gei ah bä nak gui Pyein nak
Bä ca Mother Teresa ah mong
Phyion nak mong lam ng'thu ng'tha nak
K'cho gui ah ng'güi-ng'lah ah mong.
Bawiphaya k'thai ng'shi-k'ca nak.
Bä ca Monica
Bawiphaya k'thai a mi daw chan nak
Jesu ah ghui m'lung ng'bum im bi ba vai among
Bawi ah ng'thu k'ni
Nu maria Shangpi ah m'hlüng m'tai a mowng
Get-go ah mong a mi pyein k'hlak nak.
Ng'büng mang khoh tang sham among
Bawi ah hlu läk kchang gui
Nu Maria Khanmopi ah ami khai püi ah poi khngüp
Kchang m'hlot vai among
Nu pa gui a khmo gui m'thei vai
Tän ghaa (10) phlän ciah k'hmo k'tho tumat on ng'hta-ng'ko nak.
Kat bi ci ah phäi- naü m'cäi vai among
Bä ca Clare
Tüi pyan lah Mik hngut nak among
Kcho Salan ng'äi
Khawtui khawk'aa ah mong.
Hilong pigo ung tän-k'hlüng kyong a k'thai a mi hmoin ah mong.
Dominican Bawiphay gui ah mong
Bawi ah ngthu kni
Shin ah Im-ung Bawi ah bä nak
Bä ca John Mary Vianney
Nu Maria m'dam nak ng'äi
ng'thuk'ni
Bä ca Martha a poi khngüp
M'tam mkyüüt noh a ei ung a i ci vai
Bä ca Martha ah mong
Nu Pa mhlüng tai nak poi khngüp
Na bä ni
"Nu" ng'äi
M'tam mkyüüt noh a ei ung a i ci vai
Papashangpughang no a na m'thei m'cä gui ah mong
Bä ca Maria Magdalena
Mexico khaw k'chang gui naw Catholic ung ami plon law nak
K'cho kho m'taam among
CNLD naw K'cho k'chang ka vai a i gui bi law khai
ktha gui laak nak
Khanpughi ah ngthu kni
Ng'phlän ci ah kum 100 yah ung K'cho gui ah ih om man gui
Bä ca Bonaventure a mong(July15)
Ping päng tum nak among
Fountain of Love Elderly Home ung om ci ah pighi naw a ng'hta ng'kaw
Kum1939-1945 second world war ung om neh hnuh tuk ca pighi ng'vai on ng'thu ng'hta nak
Shing ghüng geit ci gui
Pughipa gui k'chang shing gha leng neh ghü ba khai gui
Bä ca Benedict a mong
Ät yop vä khmo tho gui ng'äi
Kyawng kai k'hmaw gui lah ca m'thei ci gui naw Covid-19 i ah hlawi vai amawng
Nu Maria Ng'äi
Bä ca Thomas a mong
Htaa laak nak among a kchuk nak
Bä ca Petru lah Paulu a mong
Htaa laak nak mong khma
Motor Upate among
Mindat tui m'ghawng gui ah mawng
Htaa laak nak among kphli
Kcho ca ngthei nak a kchuk nak
Yum nak gui ngthu nghta nak a kthum nak
Christmas Sacramento ah mawng a k'hnu pi
Tui m'ghawng tui k'hmawi gui ah mawng
Hta laak nak among - part 2
Mindat Quarantine center ung bi lo ci gui naw ami ng'thei nak
Yum nak among ngthu ngtha nak - Part 2
Muh hti gah nak a Sacramentu a nggnih nak - Part 2
Bawi ah ngthu theing
Christmas Sacramento ah amawng gui ng'shi k'cà nak
Buddha among ngthu ngtha nak
catholic htahta noh a mthei ah Hta laak nak a mong
Mindat CSO gui lah Paletwah
Bawi Jesu khanmopi ah a kai a poi khngüp mcai nak
Bawi Jesu Khanmopi ah a khai ba a poi khngüp
KMSS ah bi lo among
Muh hti gah nak a Sacramentu
Pu Khaw Mawng ah güp guk m'tei nak ung kai tu ciah ng'hta kaw nak
Mi Shangpughang
Agüp guk nak gui pyein lhak cia Pu Khaw Mawng
Corona lei a om yah ung bi loh vai gui
ng'thu ni ng'thei nak ah mong
Mshi nak Sacrementu a mong a thum nak -Part 3
Bä ca Bernardine a mong
Mshi nak Sacrementu a mong a khngih nak - Part 2
A kchuk nak Paschal kyün khngüp ung ngyak vai ngthuni
M'shi nak Sacramentu ah a mawng ng'thu ng'hta nak - Part 1
Papashangpughang no a ktaigü
Kcho gui ah thung man gui
Shing kthum Khanpughi tumat ng'äi
Tuilawng yung ah k'chu that neh ngá ami shui nak
Bä ca Matthias among
Paschal poi khngüp Nglung loh ng'äi
Dim kiäp nak
Nu gui a khngüp
Khaw mdek kavai ktaigü nak
Bawi Jesu yum ci lah kä yum ci
Shing kthum Kkhanpughi tumat
Im ah om neh i ah k'tai gü vai
KMSS naw Mindat manggo ung a bi loh gui ah mawng
Bä ca Philip lah James among
Shingbok Catholic htahtana a hlu hngün mong lam
Nu Maria ah kcha
Shi k'theh gopai mi k'cho khaw ung dá neh ma?
Bawi mi mtam ko
Covid-19 lei a i ah lhawi vai?
Bawi cu Hngun na ei a kya ci
Hmotho lah Phone
Bä ca Pius among
Catholic lah a bi gui a Council gui
Kaum 47 nak Sayataw Mang Thang Lah Bawiphaya Mang Ha Gei ah Bawiphaya ani kya naka
Bawiphaya a ni kya nak kum 47 th be ca Ktaigä mang lah Bawi Gei
Shangpughang Constantine a mong
COVID - 19 Lei ung ka no pyion vai bi loh gui vai
Jesu ghüng lo ba pi ci ng'äi
Kyan-ca ung mkhu dawk vai ci ci ma?
Mopi kcha lah ai hli kiap vei
Catholic Htahtana a mong 11
Ngthukni ngthei nak
Mei ngngaih nak vai
Phaya ng'äi
Corona lei geit a phih ktaigü nak
Papashangpughang no a mthei mcäi
Phayakyawng ngbum neh kä khai ba vai a mong
Covid - 19 mchüt nak vai mong 10
Bä ca Joseph Ngbum-Im khmon poi
M'va gà k'kap lah AA Rakhang gui ah ng'tuk ng'kah nak
M’va gà k’kap lah AA Rakang gui ah ng’tuk ng’kah nak
Nu Maria mhlüng mtai nak
Bä ca Joseph among
Hmotha gui ah bi loh nak
Cang pi ciah Pahta läknak
Ngbüng mang kchang lah Lazaru
Bawi Jesu amüi ngthong ci
Khanmopi ah om ca nami pa ah ni bänakah hlo ah, ni bänak ung be tu vä.
Jesu lah nang khngumi?
Khanpughi no u on ang täng ciah a na tüi gui
Hto ngnawng tumat hto shäm tumat
72 naak kcho pakkui khngüp - Mindat. 20.2.2020
Kum a 72 naak kcho pakkui khngüp - 18.2.2020
Bä ca Francisco lah Jacinta a mong
A mik mdah neh ngyoi ne ei ci a kchang hngut ba hlak ci
Yum nak kä täng ci goi
Nu Maria a mong ngshi nak lah mshang ba nak
Catholic Htahtana lah khawtui khaw k'aa among
Nu Maria a mong
Dai Nglam
Cühkheh khmo tho gui a Kcho nglam
Kcho khaw Mta
Catholic Htahtana a mong 7
Goi ci gui teng gui ci
Htitheing ca muh Khanpughi kat nak
Catholic Htahtana a mong
khanpughi ah pakkui ngshon Catholic Htahtana
Catholic no kawng mang hleih goi ci gui Sei pek gui ci.
Patha mong lam ngshi nak lah mshang ba nak
Bawiphaya Yaw Ling Ha a ngmüng mcha ka vai ktaigü nak
Acoya lah Bikboi
Tamasaya gui ka vai i ci vai ?
A kphli vei nak ah RVA ung Kcho ca ngthei nak
Khanpughi ah mong lam
Phyion nak a gah tu ne ang? Part - 3
Khmoktho lah mlung ngngaih
Bawi Jesu cu ngthukni ah kiak ci
Kcho ca ngthei nak
Bawi Jesu tui a khan a hteit ci
A 40 vei nak ah tamasaya gui mthai ba nak
Kcho khoh tang gui
Bä ca Hilary a mong
Ngthukni ngngaihnak
Pigo k'om gui on ng'thu ng'hta nak
Catholic Htahtana ah om mawng
Bawi Gei Foundation ami bi nak
Khawtui khaw k'aa ani ba vai lah tui khong mthei vai a mong
Kcho gui ah lung mshon lah hle goh a mong
Catholic Pahta a mong
Pyion nak a gah ne ang? A hngih nak - Part 2
Kcho Christmas ng'äi
Adventu a khngih nak ung ngyak vai
kei am Bawi Bawi ci ki phung khanmopi ah kä gok khai.
Phyion nak na gah tu ne ang? Part - 1
St. Francis Xavier Koyin gui a mong
Kiom ei pi ciah hlik cha
Adventu Pankhoi ah among
K'Cho University Kyawng kai khmaw gui ah ngtung nglam nak
Tuh ngawi ngyak vai ah ngthu kni
CBCM ung ka gui naw ECE amawng Mindat ung ami mthei nak
Bawi Yeisu kshangpughang ah a kyaak nak ka Poi khngüp
Shi ci gui kavai shuh shan a mong
Malaysia Kcho Refugees & Vawmhtu Mawng news
Khmaw gui ah Upate gui na hmat tu naw?
Wisdom Garden Boarding School Mindat
Khanpughi lah Caa Kcho thungman - A hngih nak ( Part - 2 )
Li mla kkhim pem kbah vai ma?
Mindat Mang go Wisdom Garden (ပညာပျိုးခင္း ) Kyawng kai khmaw gui ah üm mnai nak
Episcopal Commission for Education noh a khmo teng ci gui a mthei mthang nak Mindat Mango ung bi ci gui
Yoi kyü ah Nu la Pa awn nghta ngkaw nak
Khanpughi shüm hmat nak a ngthu
Hnga khawng on Puloi üt cia Pighi ngvai
I ah kya hlei Christian Kyanca gui kä täng?
Khanpughi ah ghünkho a lo vai a moong
Tuh ngawi ngyak vai ah amawng
Bawiphaya Kthum ah Bawiphaya ami kia nak kum gha a be nak bi ci gui.
A khotüi a sheit lo a mong
Kphyu kkha la khaw gui mhtei vai
Lukse Catholic htahta a mong 2 nak
Mindat mang go ung kä täng ci ah yum nak gui
Bä ciah Albert a mong
Bä ciah Albert a mong
Hti kbei tum vai la kä tum vai
A kshi gui ungka ghün lo ba vai ah moong
Catholic Htahtana a mong - Lukse
Pu Vawm Htu Mawng ah müi mdüh nak vai
Mindat Kathing Pawi
Khanpughi ah mgeinnak a mtängnak moong kthum
Kyawng kai khmo gui ah Lam bi nak
Bä ca Leo the Great a mong
K'Cho Pughipa gui naw a mi k'tai gü mhat nak vai Part (2)
Pughipa gui ah pui kaih ah mawng ng'shi k'cà nak
Ngmüm mcha gui ka vai shuh shan nak khngüp
Bä ca kchang gui ah poi khngüp ung ngýak vai ah mawng
Kyawngkhui cuh khanpughi ah suh a kya ci.
Shingbok Parish Hmo tho gui shuh shan nak bi ci gui
Catholic htahta ah hlu hngün om a mong
Bä ca Simon lah Judah a mong
k'Cho khaw tui mi m'htei ba kaw
Pughi Pighi gui Khanpughi a mong lam mthei nak
Tuh chü kya ci gui hngut hmat thei vai
RVA Jubilee Mhlüng mtai nak a ka mi bi
Ngpyaang ngtham ne om vai
Kcho thung ung ka no Khanpughi yum lo tu a mong
Kho ngoi täng ah ktaigü nak
Maria no a kni pi ghü pyi ci
Bä ca Franciscan Maamah gui kcho kho ah a mi gok lo a mong
Bä ca Francis a poi
Tuigüng pigo ah Phayakyawng poi hngüp
Na ngäng mthei ca Khanhtapup gui a poi khngüp
St. Theresa Maamah gui a mong hngu hmat nak
Palik gui Mindat Catholic Phyakyawng ah lo neh bi bi ci gui
A shih vai a mong a pein nak
Shon chit vai
Eitui ei vai
St. Vicent De Paul poi hngüp
"Khi hla no tui a gün kyo a hlo a" ci a ng'äi thai.
Ngngahtüh vai ah a mong gui
A mong kthai cüi mtheinnak
Mdap phayakyawng poi hngüp
A Hngüptä ngthukni kkhei vai
Hmo tho gui a ngthei ngtham nak
Bä ca Monica poi Lukse ah bi ci gui
Yum nak na pek gui ca Boi Gei
Patha Yumnak gui among ngtha ngko nak
Kho khaw ah Khaw vok among
A Khngüüptä khanpughi ah ngthu ngngaihnak