Dai kho ah Catholic Mission a gok nak kum 50

Dai thung man gui

Dai kho ah catholic yum nak a gok cuh kum Hma-kip be hleih Khanpughi shüm hmat neh m'hlüm tai ci gui. Dai thung man gui ng'tung-k'lam neh Khanpughi m'tam ci gui. Bawiphaya gui gha-lei-k'tum ät neh Missa gänap ci gui. Dai kho ung om ci gui ah Catholic yumtubum gui ng'bum lo neh Khanpughi m'tam tu ci gui. 

Add new comment

1 + 6 =