K'cho kho "Htang" among

"Htang-htun" among

K'cho phughipa gui noh "Htang" cuh a i ah poh ng'ngai neh htin ko man ci gui. A mi m'ghu-ng'tha ung phih "Htang" cuh bi man ci gui. Hlei goh lo ung phih "Htang" cuh a k'cum a bi ci gui a kya ci. Tuh kchü "Htang " kä geit lo ba ci gui. A pi no vah "Htang" geit lo ci ba ci gui. 

Add new comment

2 + 0 =