Khanpughi ah ni bä nak

Sayama ng'Bu cüm noh a pyein a Khanpughi ah ni bä nak
Khanpughi noh avan tüi pyang neh na m'htei gui ung a k'chang cuh a k'hlüng tai pi ah kya ci.
Khãnpùghí nawh tüipyan bilot nak gùi cuh dämda ci.Cun nak Khãnpùghí ah nibänak gùi cuh mikmi Khom'dek K'chàng gui noh mi m'hteihta vai hlü ci.Katnak düt bi neh om vai kä kya ci, ghungm'htei vai , a cung gui ung m'hninák amo vai ahlü cuh mi ngai ba khaw.

Add new comment

3 + 0 =