khong'oi ah gän-ap shu shan nak

Khong'awi ah gän-ap shuh shan nak

Jesu ah bä bi ca m'lung aw,
tuhng'oi ka biloh vai gui päng ni,
ka ng'ngaih tüh vai gui päng ni,
ka gah vai ah dukha avi lah
shu ka shan vai gui päng cuh
na ng'yahlü hlo a kia yop vai ah
Maria ah bä ca m'lung cuh upa neh ka ning ap yop ci.

Add new comment

4 + 7 =