k'Taigü Boi ci cuh

k'Taigü Boi ci cuh

K'Tàigü bói ci cuh mät naw mät khãnpùghí am gän- àpnák bi a
kia ci.K'chàng pakhui avan ka
vai ami m'lung,ami kyä,ami shi-hla phih m'up neh
khãnpùghí lah k'chàngpäng ka vai bi bi ci gui.
.k'chàng ah shi-hla mah-ah kya tu ci gui ah kya neh
ami hmakat nak gui om khai.
Cun phih khãnpùghí ah m'yung-a on m'chüt näng ci gui.
Khãnpùghí naw ak'cum-ah
a ghungm'htei gui vai shu mi shan pe gui kom-u.

Add new comment

3 + 0 =