Mühngün täng ah gän-ap shuh shan nak

Mü hngün täng gän-up shuh shan nak

Kei ah Khãnpùghí Bawi- aw,
kei cuh ka shit khai ah ak 'cang ah ka hmat ci.
Ka shit nak vai ah k'hngüp läi cuh kä ka hmat hinging ci.
Cung ah kia hleih
kei nawh kä ka ip pha ung
ka kyä lah ka ng'mui m'cha pum cuh
nang Khãnpùghí Boi am
ka ning ap ci.
Ka shit nak vai aching agok lo ung
Bawi Jesus ah Tukha gui ah phäh ah
ka pyit gui cuh na chüm'gei nei to.Amen.

Add new comment

13 + 5 =