Saya Khui Ghüng Ghung ah m'cäi nak

Bawi Jesu ah ghün lo ba nak cuh a i ang?
Saya Khui Ghüng Ghung ah m'cäi nak
Christian yum nak ung tumah cuh kyä mah ah ghüng lo ba neta ak'cum ah ghüng nak among kya ci.Mikmi christian k'chàng gui cuh mi shit kon nak kä mi maik düt ci.Mi ng'muim'cha cuh ak'ni ak'shen m'cham'lang nak on neh khãnkho nik ci gui gok u neh kä nik ci gui cuh m'hteikho ah gok khai gui.Bawi Jesu ah ghün lo ba cuh mikmi ah yum nak a kya ci. Lam na m'shüm gui ci. Na m'thei gui ci. A hngu ah mi läk ci gui cuh Bawi a ng'kho ah mi kya tu khai.

Add new comment

14 + 1 =