Yum nak gui kä täng ung phih ng'hloi khai om vai

Yum nak gui among
Maa neh mät a yum nak hmat vai a kya hlü ci. Yum nak gui a hlü hlü om nak ung mät a yum nak cuh ng'vai lo ung a k'da mi bi lo ci. Yum nak gui da lang hleih phih ni ci bi ci cuh k'chang k'ni ah kya ci. Ni ci lah kä ni ci cuh m'cha neh bi thei vai a kya hlü ci. Mi bü ceng cuh mi hmat vai hlü ci. Yum nak gui da ung phih ng'hmat neh om vai hlü ci. Ng'ngai tu shüm vä.

Add new comment

1 + 0 =