Yum nak kä täng ci gui on ng'thu hta nak

Buddhist yum ci gui on ng'thu ng'hta nak
Yum m'hni nák gùi dá tu pang lang hlei phi mi yum m'hni nák cuh a kcang àh ghin yah úng om ih àh tah shih law ung m'mum mcha ka vãi àh kyã k'ci àh mawng pyein ci. Ng'ngai tu vä.

Add new comment

1 + 18 =