Bä ca Albert ng'vai

Bä ca Albert ng'vai

Bä ca Albert ng'vai ah poi ah kya ci.
Ani ung ka nawh mikmi ung hlü ca
bä nak gui Khãnpùghí ah mi ng'hüing'pa ba kaw.

Add new comment

2 + 11 =