Bä ca Vincent De Paul

Bä ca Vincent De Paul

Bä ca Vincent de paul cuh
m'hinnak ng'htawi gui ngängm'htei ca bä ca k'chàng ah kia ci.
Kum 1571 ung duca kyawnkhui ung ka ng'tüiom lo tu ci.
Kum 1617 ung lai bi gui awng om tu ät ci.
Kum 1628 ung htahtanaa ung om neh
k'chàngdugui ah ng'müm'cha lam cuh m'htei pe gui ci.
Suh Shan yah ung k'chàngdugui m'htei cuh
Khãnpùghí ah mamong bi ah kya ci ci yah pyein ci.

Add new comment

7 + 1 =