Bä ca Casimir

Bä ca Casimir

Bä ca Casimir cuh Polan ghun khaw ng'äng m'htei ca Bä ca chàng ah kia ci.

Ani cuh kum 1458 ung a thum nak Casimir Shangpùghang ah hta ah kia ci.

Shàngpùghang ah mang im nu ah bä ng'mang nak khawn be tu lan nek ani cuh Khãnpùghí ah ni bä nak cuh m'tam m'khat hlü pi ci.

Ei hloi,meh hloi neh k'Hngüp tä Taigü Suh San nak cuh bi ci.

Nu Maria cuh m'tamkhak zeikyai nak neh ''Hymn of St. Casimir'' ciah ng'ä guk ci.

Bä ca Casimir cuh Dudawn k'chàng gui m'htei m'hta bi hleih avan nawh zei neh m'tam ci gui.

Kum 1471 ung Hungeiry Ghun khaw uk khai ah Shanpughan ah ami hmok. Ani ah ghun khaw gut hlü ca k'chàng tumat cuh m'htein ci.

Kum 1484 ung m'neh nak she ah kia ca Tibee awn shi ci. Ani a shi zah ung ''Daily Song of Mary'' ciah ng'ä ca ng'ak ami m'shäm.

Add new comment

6 + 13 =