Bä ca Casimir among

St. Casimir among
Casimir cuh shangpughang Casimir IV ka hta a k'hngih nak a kya ci. Poland ghinkho khawng mang ca shangpughang a kya ci. A ni cuh Bawi Jesu läk nak ung a yum nak be neh du-dawng ci gui pek tak nak ung a ming thang ci. A ni cuh Kotomyat yum nak däm ca kya ci. Nu Maria äp neh a ni ung ka noh k'taigü hti ca kya ci. A Pa kä om ya ung Poland ghinkho cuh ta-ga helih ngäng m'htei gui ci. A pa cuh Lithuania ciah kho ung om yah ci. Bä ca Casimir cuh March k'cha a k'phli nak 1484 ung shin ci.

Add new comment

2 + 4 =