Bä ca Frances among

St. Frances of Rome
Bä ca Frances cuh 1384 ung ng'büng mang ciah kyawng khui ung a ng'tüi lo tu ci. Maamah a kya hlü ci te a pa noh a k'ce-mah hlak a kya ci. A kho kum gha-le-thum ung ce mah ci. A kho kum phli-kip a be lo ung a hta thum lo ci. Du-dawng ci gui peit-tak nak bi neh goi-pai ci gui m'htei gui ci. Ng'büng mang ci te a m'lung kä m'däm ci ah kya ci. Khanpughi ng'ngaih nak lah thüi-hlei mong-bai nak gui cuh m'chüt näng ci. A ce lah a hta k'hngih Lei on shik ci. A khoh täng maih ci. A ce a shi kon a Maamah ng'htawi ung hteit neh a k'ni ah om it nak on k'chang gui a k'da lo tu ci gui. March k'cha a k'ko nak 1440 ung shi ci.

Add new comment

8 + 12 =