Bä ca Clare

Bä ca Clare

Bä ca Clare ah boi cuh August 11st ah kya ci.
Ani cuh amät naw amät khãnpùghí am gän up ca ng'lami thein ah kya ci.
Bä ca Clare cuh Italy Ghungkho,Assisi Manggo ung Kum 1194,July Cha 16 ung ng'tüi om lo tu ci.
Bä ca Francis Assisi läk tu neh Poor Clare ci ah ng'thawi m'düt ci.
Ng'lami gui lah hnguminu gui m'htei m'hta gui ci.
Kum 1253,August 11 Assisi,Italy ung Khãnpùghí ah Ghui-im ah hteit ba ci.

Add new comment

11 + 1 =