Bä ca Frances

Bä ca Frances

Bä ca Frances cuh htithein ca k'chàng im khui ung ka nawh 1384 kum Roma Mang go ung ng'tüi om lo tu ci.

Ani cuh Maamah tumat ah kia tu hlü cite anu lah apa ah bei m'cäi ngaigh neh Loyancoziano ci awn akhaw kum (13) alo lah kawnkui khon ci goi ah kia ci.

Kho kum (40) alo ah chüt abi hta ah phi kä ng'zei nak kä om man ci goi.

A hta gui thum ung ka Evangelis lah Agnes cuh shi hle a thü zah ung amo pi Johan cung phi ami pha pe.

Kum 1425 ung amät naw amät Khãnpùghí am gän up nak bi neh Oblate Congregation of For de Specchi ci ah ng'htawi cuh m'düt ci.

Kum 1440 ung Bä ca Frances cuh shi hle Santa Marianova ci ah Khãnpùghí ah ng'bumim ung ami phut.

Add new comment

8 + 3 =