Bä ca John Climacus

Bä ca John Climacus

John Climacus cuh kum 579 ung Syria Ghun Khaw ung ng'tüi om lo tu ci.

Ani cuh 6,7 Yasu ung Boiphaya-ah kia lo tu neh Mount Sinai om ci.

Bä ca John Climacus cuh Khãnmopí hteih nak-ah Hlakyum tu mah ci-ah m'tu m'täng nak om ci.

Khonget-ah a na tawng tam nak gùi cuh m'khüt näng ca Bä ca k'chàng tumat-ah kia ci.

Roman Catholic, Eastern Orthodox Lah Eastern Catholic Churchse ka vai bi a kya bi ca Bä ca k'chàng-ah phih kya ci.

Bä ca John Climacus cuh 649 kum ung Sinai m'htun ung shi ci.

Add new comment

8 + 6 =