Bä ca Martha ah mong

Bä ca Martha (July 29)

Bä ca Martha cuh kum phya k'htük ung ng'tüi om lo tu ca ng'lami tumat ah kya ci.Ani cuh Maria Magdalena lah Lazarus ah pai ah kya ci.Jersulem gonu pei Bethany ung om ci.

Boi Jesu noh yei na gui neh a shäng shäng om tu ci.Kho k'hngüp ät ung Martha cuh ak'khin gui kavai hlü ci gui a bi yah ung Boi Jesu ah k'chi ngäng neh ng'ngai ca  a na Maria ah phäh ah'' Martha,Martha nang cuh a hlü a hngääi noh na m'lung ning hmong cang ci.maria noh cun cuh la hleih u noh kä gut ba

hnging ci.

Lazarus a kya ah a goi yah ung a be goi noh Boi Jesu cük ci goi Cung Boi a gok lo yah ung Lazarus cuh ng'phuh hngien ung k'hngüp 4 ami tha pi.Martha noh Boi aom vai hlü ung kami be kä shi khai hlü te ci ci.Cung ung Boi noh Kei cuh ghin nak ba lah ghin nak ah ka kia ci ci ci. kei na yum ci cuh a shih ung

phih ghing ba khai.Boi jesu cuh ng'phuh hngüg ah hteit neh ''Lazarus let lo ba neh lut lo ciah Shalong kya hleih pyein ci.(Jn 11:1-14)

Bi a kya bi  ca nu gui ah a mong m'dang ca martha cuh shong k'cik ci gui ngäng m'htei ciah ami chü.

Add new comment

2 + 5 =