Bä ca Joseph

Bä ca Joseph

Jacob-ah htá cuh,Maria -ah cèi Josep-ah kia ci. Joesph-ung Christù ci-ah Jesu cuh,om lo tu ci.

A nú Maria cuh,Joseph -awn om khai goi-ah ami béit pi te.

Atäng-ah kä ni om pha-ung,Hti-théing ci-ah Muh Khãnpùghí -ah m'zung-awn Maria cuh,kiä mah pi ci.

Ak'chàng Joseph cuh,ni ci-ah,ng'súng ci-ah k'chàng-ah kia neh Maria-ah ng'ming kä m'dí hlü neh düp-ah nawng ba khai -ah ngài lo te ci.

Khanhtapup nawh a ng'mang -ung, a m'cäi lo cuh,"David-ah hta Joseph-aw, na k'chàng Maria cuh na om püi vai-ah kä kiü eìn ä.

A i-ah kia hleih ci-ung,ani -ung ng'tüi lo ci-ah k'hmó cuh,Hti-théing ci-ah Muh Khãnpùghí -ung -kah néi kia ci. k'Pámihtá-ah htá lo khai.

Ani cuh,Jesu ci neh a ng'ming na hlui vai. A i-ah kia hleih ci ung, ani nawh a k'chàng gùi cuh,ami kat-ung kah k'phión loo gùi khai.

Bä ca Joseph cuh mi shi lo vai ung na ng'äng m'htei gui ca Bä ca k'chang-ah kia ci.

Add new comment

8 + 6 =