Bä ca Mother Teresa

Bä ca Mother Teresa

Dudawn k'chàng gui,
Gòpyàm ci gui m'hteim'hta ca Bä ca Mother Teresa cuh
India ghungkhaw ah om ca khànpughí ah k'chàng gui
ang'müng avan ka vai ci neh gah vai kya ci.
Ani cuh amät ka vai kä ngai neh m'hteim'hta gui ci.
Amät nawh amät khãnpùghí am agän up kon nah
Khãnpùghí kavai a i phih bi pek ci.

Add new comment

1 + 0 =