Bä ca Petru lah Paulu a mong

Bä ca chang gui ah mong

Bä ca hluläk ng'shä Petru lah Pulau

Hluläk ng'shä gui khong mang ca bä ca Petru cuh bethsiada kho ung ka ngakshui ah kya ci.Boi Jesu noh a chükon ah mopi ah kha m'dek ah k'khan ung om ci phung avan nong ghüt neh Boi ah nngu läk ci.(Mk 1;17)

Caesariah Philippi ung lung ciah ng'plan ca Peter ciah a ng'ming on Boi Jeus noh hlui nehtah nang cuh lungk'po ah na kya ci.Ashin ah Lungk'po k'khan ah kei ah htahtana ka coi khai.Cun ah htahtana cuh m'htei kho k'shoh gui nawh kä m'chüt khai.(Mt 16:18)

Kum k'phli kip leiko ung Jerusalem Council ng'pi chütah peter cuh Evangeli ng'thuk'ni m'thei vai phäh ah Roma mang go ah hteit ci.64 kum ung nero Shangpughang noh htahtana a duk'dei nak yah ung Peter cuh Vatican m'htung k'khan ah Kurusu k'tng Lule lat neh ami ngon.

Pak'khui hei gui ah ng'shä k'chang ah kya bä ca Paulu cuh Tasus Gonu ung Kah yum k'tat ca Phasisee tumat ah kya ci.Damamsus Gonu ah a hteh a nak ung ng'thong ng'lat ci.

Asia lah Greek kho pum a däng däih ah Evangeli ng'thu k'ni m'thei m'thang neh htahtana ung k'chang ak'khak gok lo hlak ci.A cun ah ak'chang gui am bä ca paulu ah m'khäh ca gui ng'thu k'thai ung mi hngu ci.

Jerusalem ah ak'hngu ah a hteh nak ung a phäina Jew gui noh pha u neh k'khanpughi hlühlong neh pyein ci ciah ng'gu ami k'bün.Roma ung a mi chum yah ung ka shih vai khin lo ci.Ak'ni ah ka ng;tu ng'hta pi ci.yum nak phih ka ng'näng m'htei pi ci ciah Timothy ak'hngih nak (Timo 4:6,7)ung guk ci.64 ung

ak'hngü m'chün neh ami ngon.

 

Add new comment

8 + 3 =