Bä ca Polycarp

Bä ca Polycarp

 Bä ca Polycarp cuh ng'thuni guk ca bä ca Johan nawh Catholic htahtana ung m'hlauk tu neh Saya taw ah kia lo ci.

Aluläk Inarius nawh Falorinus ah ca a guk nak ung "Sayataw Polycarp cei a pyien ah bi lo neh Khãnpùghí ah móng gui phi thä hla neh bi lo ci'' ci ah m'thein tu ci.

Bä ca Polycarp cuh a ni lam bi lo pyein hla hleh Khãnpùghí kä zum tu ca Shanpughan nawh kä zei nak ci.

A cun ah Shanpughan nawh Kum 155 ung Bä ca polyarp cuh a pha hlak gùi.

A cun ah chàng gùi cuh a ni ah m'bei m'ok tu gùi neh chüng'hta ni gùi ng'hta püi gùi hleh a m'sha cuh ng'thongng'hlak lo ci gùi.

Cun phih Shanpughan nawh pha hlak gùi neh mei awn ami m'kit.

A cun kä shi pha ung ''Bàwi aw, nang Bàwi ah shi bät ka ok tu vai na na khi ka hla phäk na bä ni '' ci ah pyein shüt ci.

Add new comment

20 + 0 =