Bä ca Thomas a mong

Bä ca Hluläk ng'shä Thomas

Co ng'phlai neh miü m'cu,gup gui pyang tham ci gui ngäng m'htei ca hlüläk ng'shä bä ca Thomas cuh Galilee gonu ung dudong ca k'kyong khui ung ka noh ng'tü lo ci.

Boi Jesus a kya ah m'hngi neh ani ah phäh a hngun hngo pe hlü ca m'lung om ci.

Boi Jesu a ghiing lo ba konah a hei hlüläk ng'shä gi ung ka noh ng'pai neh om tu hnga ca kya neh nBoi Jesu ghing lo ba pi ci ami ci cuh kä yum ci.A cun ah kya hleih ng'ngaih ng'shak ca Thomas ci hngo neh ami hlui.

Boi Jesu a ng'dang kon ah k'hngüp k'chüit sho chüta ak'hngih vei nak ung Thomas ah ng'dang neh ka k'hmaleim ung na kut ghon ä.kei na yum ä ci ci.THomas noh phio ka Boi,ka Khanpughi ciah pyein tu ba ci.A cun ung Boi Jesu noh nang cuh kei na hngu neh na yum ci.Kä na hngu lang ne phip yum ci gui

cuh bäci gui.(Jn 21:24-29

Htitheing ca muh k'khanpughi a kyum lo ba kon ah Thomas cuh pha u neh India Shangpughang Gundafor ah phan ah k'chang akh gok ci ciah ca m'gong khäi gui noh ami pyein.

India kho pum hteit ghü neh Evangeli ng'thu k'ni m'thei ci.Cun kon ah Mazday ah shanpughang ah k'chu ng'thong ng'hlat hlak hleih shangpughang on kä ng'yei ci goi.Akhngu ah m'htung k'khan ah khah püi neh ami ngon.

Add new comment

8 + 2 =