Khanpughi-ah m'cäi khanhtapup nawh Maria-am a m'thein-nak-ah poi

Khãnpùghí-ah m'cäi khãnhtapup nawh Maria-àm a m'thein-nák-ah Pòi

Galilee khàw,Nazaret pigàw-ah David-ah ng'sawn,Joseph-awn ng'dawn lo khai-ah,Ng'Làmi tumat-ah,Khãnpùghí nawh a ng'sä Gabriel,tüi ci.

Cun-ah ng'làmí-ah ng'ming cuh Maria-ah kia ci.

Khãnhtapup nawh gok lo neh ''Na zei tu vai Maria-aw,a ng'htéi k'hmà-ah na bä ci néi.Khãnpùghí mät ning om püi ci'' ci neh a pien.

Maria cuh cun-ah chü ng'za neh cäi-cat ci.Khãnhtapup nawh "Maria-aw kä na kiüh èin vai néi.

A i-ah kia hle ci-ung Khãnpùghí nawh ning m'hni tu hngá ci.

Nang cuh,käü-mah nehtah k'Pámihtá-ah na htá lo khai.

Cun-ah na htá cuh Jesu ci-ah hlui vai.

Ani cuh, hlüng-tài pi ci-ah Khãnpùghí-ah htá ci neh chü lo khai gui.

Add new comment

3 + 2 =