Kiün Hloi Leng k'Hngüp

Kiüi Hloi Leng k'Hngüp

 Kiüi Hloi Leng k'Hngüp-ung Catholic Pahtak'chàng gùi cuh Khãnpùghí-ah ng'bumim-ah hteik neh Su Shan taigüi nak bi ah kia ci.

Cäu Pughi Pa Zumtung'bum nawh ana ah bi vü ah ThungMang gui phih mi läk ba-ah kia ci.

Kiüi Hloi ah ung Pok'chàng güng htawng tu neh nik ca lam ung bi lok vai hlü ci.

Zumtung'bum Pahtak'chàng gui cuh ei hloi,meh hloi neh kä nik ca om,ih Sei gui hloi vai cuh ak'tung pi ah hlü ca kia ci.

Khãngpùghí-ah móng lam cuh ani ah läk neh mät nawh mät pyian tham nek ni kyom nak-ah lam ung htieh vai hlü pi ci.

Add new comment

4 + 0 =