Im kyawng-khui ih om vai Paulu ah m'cäi nak

Ng’Chú-ng’lànák lah ng’làmínák.

Tuh-bäih, nami guk nami k’thäh-ah màwng gùi. Ä, k’pami nawh k’hngumi kä tàwn läi cun-ung ni khai vah. 2 Cung phih, kat hloinák vai läi-ah, k’pami päng a mät-ah ’chú, k’hngumi päng-ung phih a mät-ah cèi, a om vai-ah ’ká ci. 3 A cèi nawh a k’chú-am, a ’chú-ah gah chin, pe neh a k’chú nawh phih, a cèi-am a cun-ah a péit vai. 4 K’Chú nawh a mät-ah käü a mät-ah ng’zák hlü-ah kä kia neh a cèi nawh vah kansk ci. A cun-a hlo bä-ah, cèi nawh a mät-ah käü a mät-ah ng’zák hlü-ah kä kia neh a ’chú nawh vah kanak ci. 5 Läng neh nami k’tài-gü hnging vai phäh-ah, a k’hngú-ah ng’chúm-èi bà ät vai ci neh nami zùm ät, nìnák ät-ah kä kia mùi-ung, tumat nawh tumat kä nami mã-èin vai. Kä cun-ung, nami mät nawh käü kä m’hting hnging u ci hleih khaw-’nget nawh zèi neh ning tók na gùi vai hleih néi. 6 A k’càng-ah kia hleih nami mà-ah ka piéin néi, ka ning täk, ka ning m’hting lo gùi k’sé-ah kä kia ci. 7 Ka mät-a hlo púi-ah, a u phih a kia tu vai ka ng’za hlü ci; cun-ung phih, u nawh phih Khãnpùghí-ah khawh gah phäh phäh ci. Tumat nawh i boh, a hei nawh a hmün.

8 A läng lah, hmei-nú gùi-am ka piéin cuh, ka mät-a hlo-ah a ng’täih-ah ami om hnging-ung ni khai. 9 Cung phih, kä mi ng’phep hnging-ung ’chucèi-mah u hlä hòi. Mei-ah càng neh zai-cã-ah k’dám, k’chucèi-mah hla gei láng tu bà ci.

10 K’Chucèi-mah ci gùi phih, sin-ah m’hting gùi veng; ka mät-ah kä kia neh Báwi-ah ng’cäi néi. K’Chú cuh, a cèi-awn k -ah ng’cha-èin vai; 11 Kä cun-ung, a nõng-èi pi-ah a kia-ung, kä ng’khah-èin tu bà hngá neh a mät bäng boh, om k’bäit neh, a cèi ng’gèi bà püi neh boh, a kia vai. Cèi nawh phih, a k’chú kä ng’tái-èin püi vai.

12 A hmün-ah màwng gùi läi-ung, sin gùi, ka mät-ah ng’cäi gùi néi. Báwi-a kah gùi-ah kä kia ci. Phäi-naü gùi-ung, tumat-ah ’chú, kä zùm ci tu-ah akia-ung, nehtah a om-èi püi hlü-ung, kä ng’tái püi hnging ci. 13 K’Hngumi-ung phih, kä zùm ci tu a cèi om chü-tah ani nawh a om-èi püi hlü-ung, ani nawh a cèi kä ng’tái püi hnging ci. 14 Kä zùm ci tu a cèi cuh, a ’chú hlu-ah théing tu neh kä zùm ci tu a k’chú phih, a cèi hlu-ah théing tu ci. Kä cun-ung tah nami htá gùi kä htaih khai gùi hlü. Tuh-bäih cun tah théing tu ci gùi-ah mô. 15 Cun-ung phih, kä zùm ci tu a hläih-èi hlü-ung, ng’tái hngo ni hlä. Sin-a hlo gùi a kia-èi-ung, mi phäi-naü, bè cuh i nawh kä m’oh m’kaih bà ci. Khãnpughi läi nawh gei dim hleih nami om vai ning chü gùi ci. 16 K’Chú nawh na cèi-ah phiónnák vai-ah na kia, i ci neh na piéin thei khai cuh cèi nawh mä, na k’chú-ah phión tunák vai-ah na kia lah i, i-ah na piéin hnging khai cuh.

17 A i-ah a kia-ung phih, Khãnpùghí nawh ani a chü lo zah-ung a kia te-a hlo-ah, Khãnpùghí nawh a péit-ah a käü a teih-ah a kianák-ung kia tu k’täì hlä. Sin cuh zùmtu ng’bum gùi avan ka m’cäi gùinák-ah kia ci. 18 Chü pi-ah k’chàng cuh, ’khúi-pám vun, át pi ci-ah a kia-ung a cun-ah om hlä. Kä át phã ci chü-ung, kä ng’âh tu kiäm-ah a om-èi vai. 19 ’Khúi-pám vun, k’hlim kiäm, i k’hteh-ah kä kia pi khai. Kä k’hlim phih, i k’túng-ah kä kia khai. Khãnpùghí-ah m’cäi läk vah, hlü k’túng khai. 20 A u phih, ani chü zah-ung a om te-ah ng’néng-ah a om vai. 21 Cun-ah kia hleih ning chü zah-ung täk phàn k’chàng-ah na kia te-ung phih, i kiäm-ah kä na ng’ngaih vai na lòt nák vai ng’hloi neh a kia-ung phih, täk phàn k’chàng-ah om man, a k’bé-ah m’hlat neh na om vai lam, na k’hngànák vai. 22 Täk-phàn-ah a kia zah-ung Báwi-ung chü cuh Báwi-ung a läng k’chàng-ah a kia nami hmat-èi. A cun-a hlo bä-ah, chü zah-ung a läng k’chàng te phih, Christu-ah täk-phàn-ah kia lo ci. 23 A phù ’kiüi-ah ning k’hleih gùi pi. A u k’chàng-ah täk-phàn-ah phih kä nami kia bà vai. 24 Phäi-naü gùi-aw, nangmi-ung a u phih, Khãnpùghí-ah mà-ah, ning chü gùi zah te-ung-kah-a hlo mät-ah a om vai.

25 Ng’Làmi-ah kia ng’täih neh om ci gùi-ah màwng läi, Báwi nawh i, a na m’cäi kä om ci. Cun-ung phih, khäng htek vai phäh-ah, Khãnpùghí nawh m’geinnák a na péit-ah k’chàng-ah kia neh ka mät-ah ng’ngaih ka piéin khai. 26 Kiâi khai; na m’ä ci gùi-a phäh-ah kia chin ci gùi läi sin néi: K’Chàng gùi ami om-ah ng’néng-ah ami om cuh, ni ci. 27 K’Chú-awn na ng’khah-ung, na längnák bà vai kä k’tä-èin-ä. Na ’chú kä om-ung, k’chú kiäm kä k’tä-èin-ä. 28 Cung phih, nami k’chucèi-mah-ung phih, cun kiäm kat-ah kä kia ci; ng’làmi a cèi-mah-ung phih, kä m’katnák kiäm. Cung phih, cun-ah k’chàng-ah thüi zái man ng’tüi-ah zai cãnák läi om khai. Sin-a hlo gùi kiün na neh nami om vai, ning ng’zák hlü péit gùi.

29 Phäi-naü gùi-aw, ka piéin hlü cuh: k’hngì-k’chã ng’cet lo ci; Tuh-bäih leng neh a k’chú om ci phih kä om ci vai hlü-ah om neh 30 thüi-kiap ci phih, kä thüi te ci vai hlü-ah; zèi te ci phih, kä zèi te ci vai hlü-ah; khawh tang k’hleih-suk te ci phih, i kä säm ci vai hlü-ah; 31 Khaw m’dek màwng gùi-ung ng’cõn tu te ci phih, cun gùi lam-ah kä kia tu te ci vai hlü-ah om kia hlä. I-ah kia hleih ci-ung, mi hmat-èi-ah, sin-ah khaw m’dek cuh, ng’phlän lo-ah ci k’càng ci.

Add new comment

3 + 1 =