Adventu a k'thum nak

Ng'thu k'ni
A k’htük-ah, k’chü om gé ci. K’Chü cuh, Khãnpùghí-awn om ät ci. K’Chü cuh, Khãnpùghí-ah kia ci. 2 A k’htük-ah, Khãnpùghí-awn a kòng ät-ah om gé ci. 3 Om ci phùng cuh ani hlu-ah ng’tüi om ci. Ani nawh kä bi, i kä om ci. 4 Ani-ung hngùn om ci. Hngùn cun phih, k’chàng gùi kavai-ah a k’dèi-ah kia ci. 5 A k’dèi cuh a k’hmüp-ung ’khãng lo hleih k’hmüp k’om nawh a ’khãng cuh, kä m’chüt ci.
6 Johan ng’mingnak ci-ah k’chàng tumat cuh Khãnpùghí nawh tüi lo ci. 7 Ani hlu-ah, k’chàng gùi avan nawh ami zùm vai-ah, a k’dèi k’bäi tu vai neh m’gòng k’bäi-ah kia neh lo ci. 8 A mät cuh, a k’dèi-ah kä kia neh a k’dèi ah m’gòng k’bäi-a vah lo ci.
9 K’Chü läí cuh, a k’dèi k’càng-ah kia neh khaw m’dek ’khãn-ah k’chàng päng sü lo gùi ci. 10 M’Dek-ah lo hleih ani hlu-ah, khaw m’dek cuh, ng’tüi om lo ci-ah kia neh phih, ani cuh, kä hnguh hmat ci. 11 A k’chàng gùi-ah lo na gùi hleih a k’chàng gùi mät nawh kä tä neh om ci gùi. 12 Ani zùm ci gùi päng-àm, Khãnpùghí-ah htá-ah ami kia lonák vai cuh, ci pe gùi ci. 13 Cun-ah htá gùi cuh, a mät ng’tüi lo ci lah, k’chàng-ah Si Hlá hlu-ah ng’tüi lo ci gùi-ah kä kia ci. Khãnpùghí-ung-kah ng’tüi lo ci gùi-ah kia ci. 14 K’Chü cuh k’chàng-ah kia lo pi ci. Ani nawh na om püi gùi hleih a Pá-ah htá tumat bäng-ah a kianák-ah, hlüng tàinák lah, ni-càngnák-awn a bénák gùi cuh, mi hnguh tu ci.
15 Ani nawh a k’ni bäng bi neh, a k’bä bäng piéin ci. Johan nawh cun-ah Báwi-ah màwng, m’gòng k’bäi neh a piéin lo cuh, “Kei kon-ah lo ci-ah k’chàng cuh kei kä ka om pha-ung om tu gé ci-ah kia neh kei-a tah bä pí ci,” ci neh ka piéin cuh, asin-ah k’chàng néi ka piéin hlü” ci ci. 16 Ani-ah kíüm bénák-ung-kah mi gah tu cuh a ng’kháinák gùi m’taih neh a na bah tunák gùi-ah kia ci. 17 A i-ah kia hleih ci-ung, béit m’cäinák cuh Moses hlu-ah pe te ci. Ni-càngnák läí, Báwi Jesu hlu-ah na pe gùi ci. 18 Khãnpùghí cuh a u nawh kä hnguh tu man láng hleih phih, Pá Khãnpù-ghí-ah k’coi-ung om ci ah, a Htá k’pá tumat nawh Khãnpùghí cuh, m’dáng lo pi ci.

Add new comment

8 + 9 =