Bawi Jesu Khanmopi ah a kai ba ah poi k'hngüp

Jesu nawh a-hlu-läk gùi tüì gùi ci.
16 A-hlu-läk gha-lei-ät nawh phih, Galilee khàw-ah, Jesu nawh a nütnák gùi-ah khàw m’htung-ah kài u neh Báwi cuh, hnguh u neh ng’bóp-htá neh sum-chuk ci gùi. 17 A m’sah nawh kä zùm pí pí neh kia ci gùi.
18 Jesu nawh a-hlu-läk gùi àm piéin neh “Khãnmòpí lah khaw m’dek ung ã ka gah zop pi ci. 19 Nangmi, hteit neh k’chàng pa-khúi päng, kei-ah k’chàng-ah kia hlak u neh a Pá ni, a Htá ni lah Htí-théing ci-ah Muh-ah ng’ming-awn m’si gùi vä. 20 Kei nawh nangmi àm ka ning m’cäi gùi phung, ami ng’ngaih tu vai-ah phäh-ah, m’thei m’cäi tu bà gùi vä. Kei phih, cin-khaw a lo güt chüt hleih nangmi-awn atäng-ah, a khaw k’cùm-ah ka om khai néi” ci neh a-hlu-läk gùi àm piéin ci.

Add new comment

9 + 11 =